|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب علوم انساني >  جغرافياmagiran.com:نشريات جغرافيا (49 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2     3      
 
1.    International Journal of Tourism and Spirituality   انگليسي
International Journal of Tourism and Spirituality
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و فرهنگ
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسين ايماني خوشخو
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

2.    فصلنامه آمايش محيط   
ISSN 2008-613X
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير
مدير مسئول: دكتر مجيد شمس
سردبير: دكتر بيژن رحماني
محل انتشار: ملاير  ساير مشخصات»     عناوين شماره 43 + متن »

3.    فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا   
ISSN 2538-5739
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه گلستان
مدير مسئول: دكتر خدارحم بزي
سردبير: دكتر جعفر ميركتولي
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 30 + متن »

4.    دو فصلنامه آمايش سرزمين   
ISSN 2008-7047
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيدمحمود ميرخليلي
سردبير: دكتر سيدمحمد محمودي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

5.    فصلنامه اطلاعات جغرافيايي (سپهر)   
ISSN 2588-3860
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهدي مديري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 108 + متن »
»» اين مجله تا شماره 89 با نام مجله سپهر منتشر شده است.

6.    فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي   
ISSN 2131-2322
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر زهرا حجازي زاده
سردبير: دكتر حسن افراخته
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »

7.    فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي   
ISSN 2251-6735
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
مدير مسئول: دكتر علي شمس الديني
سردبير: دكتر علي شكور
محل انتشار: مرودشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 + متن »

8.    نشريه برنامه ريزي و توسعه گردشگري   
ISSN 2322-309X
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول: دكتر صادق صالحي
سردبير: دكتر سعيد راسخي
محل انتشار: بابلسر  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »

9.    فصلنامه برنامه ريزي توسعه كالبدي   
ISSN 2322-4118
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول، سردبير: دكتر مصطفي طالشي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 4 با نام فصلنامه برنامه ريزي كالبدي - فضايي منتشر شده است.

10.    فصلنامه برنامه ريزي فضايي (جغرافيا)   
ISSN 2228-7485
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر سيداسكندر صيدايي
سردبير: دكتر يوسف قنبري
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

11.    فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك   
ISSN 1735-4331
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيك ايران
مدير مسئول: دكتر محمد اخباري
سردبير: دكتر محمدرضا حافظ نيا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 + متن »

12.    نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي   
ISSN 2228-5040
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان هواشناسي كشور- پژوهشكده اقليم شناسي
مدير مسئول: مجيد حبيبي نوخندان
سردبير: دكتر علي اكبر متكان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »

13.    مجله پژوهش هاي بوم شناسي شهري   
ISSN 2538-3930
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر ام السلمه بابايي
سردبير: دكتر نفيسه مرصوصي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 19 »
»» اين مجله تا سال 89 با نام جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي منتشر شده است.

14.    فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي   
ISSN 2008-360x
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه جغرافيا دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر منصور جعفربگلو
سردبير: دكتر حسين محمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 106 + متن »
»» آرشيو شماره هاي قبل از 65 مربوط به مجله پژوهش هاي جغرافيايي است.

15.    فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي   
ISSN 1026-6836
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيدعلي بدري
سردبير: دكتر قاسم عزيزي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »

16.    فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري   
ISSN 2383-1456
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه جغرافيا دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر منصور جعفربگلو
سردبير: دكتر احمد پوراحمد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

17.    فصلنامه پژوهش هاي فرسايش محيطي   
ISSN 2251-7812
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه هرمزگان
مدير مسئول: دكتر احسان كامراني
سردبير: دكتر اسددالله خوراني
محل انتشار: بندرعباس  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 + متن »

18.    فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي   
ISSN 2251-9424
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني ژئومورفولوژي
مدير مسئول: دكتر مجتبي يماني
سردبير: دكتر شهرام روستايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

19.    مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي   
ISSN 2514-2322
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حميد شايان
سردبير: دكتر علي اكبر عنابستاني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

20.    فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري   
ISSN 2228-5229
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رضايي
سردبير: دكتر علي شكور
محل انتشار: مرودشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »صفحه    1    2     3      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه جغرافيا
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه تصميم گيري و تحقيق در عمليات
متن مطالب شماره 4 (پياپي 304)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است