|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  ISImagiran.com:نشريات ISI (86 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1     2    3    4     5      
 
41.    مجله پزشكي هلال احمر   انگليسي
Iranian Red Crescent Medical Journal
ISSN 2074-1804
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: بيمارستان ايرانيان دبي
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيد امير محسن ضيايي استرآبادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 11 + متن »

42.    مجله پژوهش در علوم پزشكي   انگليسي
Journal of Research in Medical Sciences
ISSN 1735-7136
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر مهدي نعمت بخش
سردبير: دكتر مژگان مرتضوي نجف آبادي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 169 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

43.    ماهنامه پليمر ايران   انگليسي
Iranian polymer journal
ISSN 1026-1265
ماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي نكومنش حقيقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يکم شماره 12 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2013 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

44.    فصلنامه تحقيقات تروما   انگليسي
Archives of Trauma Research
ISSN 2251-953X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر اسماعيل فخاريان
سردبير: دكتر محمدرضا فاضل
محل انتشار: كاشان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

45.    فصلنامه تحقيقات حشره شناسي   فارسي - انگليسي
ISSN 2008-4668
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر رضا وفايي شوشتري
سردبير: دكتر ابراهيم سليمان نژاديان
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »

46.    مجله تحقيقات علوم دارويي ايران   انگليسي
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
ISSN 1735-0328
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده داروسازي- دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حسين وحيدي
سردبير: دكتر نيما نادري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 65 + متن »

47.    مجله تحقيقات دامپزشكي دانشگاه شيراز   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Research
ISSN 1728-1997
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز
سردبير: عزيزاله خداكرم تفتي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »

48.    فصلنامه تحقيقات دامپزشكي   انگليسي
Veterinary Research Forum
ISSN 2008-8140
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه
مدير مسئول: دكتر بهرام دلير نقده
سردبير: دكتر فرشيد صراف زاده رضايي
محل انتشار: اروميه  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

49.    نشريه جهاني علوم و مديريت محيط زيست   انگليسي
Global Journal of Environmental Science and Management
ISSN 2383-3572
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي و مديريت پسماند ايران
مدير مسئول، سردبير: پروفسور جعفر نوري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

50.    مجله چشم انداز سلامت   انگليسي
Journal of Health Scope
ISSN 2251-8959
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
مدير مسئول: دكتر ادريس بذرافشان
سردبير: دكتر رمضان ميرزايي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »

51.    فصلنامه دارو   انگليسي
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences
ISSN 2008-2231
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عباس شفيعي، رسول ديناروند، محمد شريف زاده
سردبير: دكتر محمد عبدالهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 82 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2013 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

52.    فصلنامه راديولوژي ايران   انگليسي
Iranian Journal of Radiology
ISSN 1735-1065
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن راديولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر حسين قناعتي
سردبير: دكتر كريم وصال، دكتر كاووس فيروزنيا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 60 + متن »

53.    نشريه رستنيها   فارسي - انگليسي
ISSN 1608-4306
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
مدير مسئول: رييس موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور
سردبير: دكتر سعيد شيرزاديان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نوزدهم شماره 1 + متن »

54.    مجله روانپزشكي و علوم رفتاري ايران   انگليسي
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
ISSN 1735-8639
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهران ضرغامي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

55.    مجله ساينتيا ايرانيكا   انگليسي
Scientia Iranica
ISSN 1026-3098
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شريف
مدير مسئول: دكتر علي اكبر صالحي
سردبير: دكتر ابوالحسن وفائي، سيدتقي اخوان نياكي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 125 + متن »

56.    مجله سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان   انگليسي
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
ISSN 2322-1372
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
مدير مسئول: دكتر آرش شهروان
سردبير: دكتر مسعود پريرخ
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

57.    مجله سلولي (ياخته)   انگليسي
Cell Journal (Yakhteh)
ISSN 2228-5806
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر حميد گورابي
سردبير: دكتر احمد حسيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 1 + متن »

58.    مجله سيستم هاي فازي ايران   انگليسي
Iranian journal of fuzzy systems
ISSN 1735-0654
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
سردبير: پروفسور ماشالله ماشين چي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »

59.    مجله شيمي و مهندسي شيمي ايران   انگليسي
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
ISSN 1022-7768
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي - پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران
مدير مسئول: مهندس ميرعلي اصغر زينالي دانالو
سردبير: دكتر جعفر توفيقي داريان
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 88 + متن »

60.    مجله طب گياهي ابوعلي سينا   انگليسي
Avicenna Journal of Phytomedicine
ISSN 2228-7930
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد رمضاني
سردبير: دكتر محمدحسين بسك آبادي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 6 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.صفحه     1     2    3    4     5      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه ISI
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه جستارهاي حقوق عمومي
متن مطالب شماره 5 (پياپي 202)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است