|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 560 نشريه  
   
 

 
41.    Annals of Functional Analysis    انگليسي
Annals of Functional Analysis
ISSN 2008-8752
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد صال مصلحيان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 »

42.    Annals of Military and Health Sciences Research   انگليسي
Annals of Military and Health Sciences Research
ISSN 2383-1960
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر ايرج ميرزايي ديزگاه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1392 به زبان فارسي و با نام مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ارتش منتشر شده است.

43.    Apadana Journal of clinical Research   انگليسي
Apadana Journal of clinical Research
ISSN 2251-810X
دوفصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر نادر ساكي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

44.    Iranian Journal of Applied Animal Science   انگليسي
Iranian Journal of Applied Animal Science
ISSN 2251-628X
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مدير مسئول: دكتر عليرضا صيداوي
سردبير: دكتر سيدضياءالدين ميرحسيني
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 »

45.    International Journal of Applied Behavioral Sciences   انگليسي
International Journal of Applied Behavioral Sciences
ISSN 2423-5253
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا ظهيرالدين
سردبير: دكتر يوسف سمناني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

46.    Journal of Applied Biotechnology Reports   انگليسي
Journal of Applied Biotechnology Reports
ISSN 2423-5784
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي محمد لطيفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

47.    Journal of Applied Chemical Research   انگليسي
Journal of Applied Chemical Research
ISSN 2008-3815
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدير مسئول: دكتر عباس احمدي
سردبير: دكتر علي محمودي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 »

48.    Journal Of Applied Fluid Mechanics   انگليسي
Journal Of Applied Fluid Mechanics
ISSN 1735-3572
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن فيزيك ايران - دانشگاه صنعتي اصفهان
مدير مسئول، سردبير: پروفسور ابراهيم شيراني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 5 + متن »

49.    applied food biotechnology   انگليسي
applied food biotechnology
ISSN 2345-5357
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر هدايت حسيني
سردبير: دكتر كيانوش خسروي داراني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

50.    Iranian Journal of Applied Language Studies   انگليسي
Iranian Journal of Applied Language Studies
ISSN 2008-5494
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدير مسئول، سردبير: پروفسور علي اصغر رستمي ابوسعيدي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

51.    Iranian Journal of Applied Linguistics   انگليسي
Iranian Journal of Applied Linguistics
ISSN 1735-1634
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمودرضا عطايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 1 + متن »

52.    Applied Research on English Language   انگليسي
Applied Research on English Language
ISSN 2252-0198
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر منصور توكلي
سردبير: دكتر سعيد كتابي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

53.    Journal of Applied Research on Industrial Engineering   انگليسي
Journal of Applied Research on Industrial Engineering
ISSN 2538-5100
فصلنامه
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي آيندگان
مدير مسئول: دكتر سيد اسماعيل نجفي
سردبير: دكتر هادي شيرويه زاد
محل انتشار: تنكابن  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 »

54.    iranian journal of archaeological studies   انگليسي
iranian journal of archaeological studies
ISSN 2251-743X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهدي مرتضوي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 »

55.    International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning   انگليسي
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
ISSN 2228-7337
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (هنر و معماري)
صاحب امتياز: معاون پژوهشي دانشگاه علم و صنعت
مدير مسئول: دكتر برخورداري
سردبير: دكتر محسن فيضي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بىست و هشتم شماره 1 + متن »

56.    Archives of Anesthesiology and Critical Care   انگليسي
Archives of Anesthesiology and Critical Care
ISSN 2423-5849
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر زاهد حسين خان
سردبير: دكتر اتابك نجفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

57.    Archives of Bone and Joint Surgery    انگليسي
Archives of Bone and Joint Surgery
ISSN 2345-4644
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
سردبير: دكتر محمد حسين ابراهيم زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 5 + متن »

58.    Archives of Breast Cancer   انگليسي
Archives of Breast Cancer
ISSN 2383-0425
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد كاوياني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

59.    Archives Of Cardiovascular Imaging   انگليسي
Archives Of Cardiovascular Imaging
ISSN 2322-5327
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن تحقيقات اكو كارديوگرافي ايران
مدير مسئول: دكتر زهرا اجاقي حقيقي
سردبير: دكتر آنيتا صادق پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

60.    Archives of Clinical Infectious Diseases   انگليسي
Archives of Clinical Infectious Diseases
ISSN 1735-5109
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات بيمايهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر داوود يادگاري نيا
سردبير: دكتر مسعود مرداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 53 + متن »
»» اين مجله تا شماره يك سال هفتم با نام فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري (Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases) منتشر شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)
متن مطالب شماره 3 (پياپي 101)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است