|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، شماره 85
magiran.com >  نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) > فهرست مطالب شماره 85
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال بيست و دوم
شماره 4
(پياپي 86)
زمستان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
  http://www.magiran.com/Jasanr
نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

ISSN 1028-7655

فصلنامه كشاورزي , منابع طبيعي و علوم وابسته داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال بيست و دوم، شماره 3 (پياپي 85)، پاييز 1397

 
 استخراج قوانين جيره بندي تلفيقي براي مديريت بهره برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني
سيد مهدي سجادي، حميدرضا صفوي* ، اميد بزرگ حداد   صص 1-16
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2677KB]    
 بررسي اثر رژيم هاي مختلف آب آبياري بر توسعه ريشه و بهره وري مصرف آب گياه فلفل سبز
فراست سجادي، حسين شريفان، صابر جمالي *   صص 17-28
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1799KB]    
 اثرات جهت شخم و تراكم كشت بر هدررفت آب و خاك در كشتزار ديم در منطقه نيمه خشك
علي رضا واعظي* ، مجيد باقري، كامران افصحي   صص 29-41
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 700KB]    
 تحليل مبتني بر فشار در شبكه هاي توزيع آب به كمك الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
محمدعلي گرانمهر* ، محمدرضا چمني، كيوان اصغري   صص 43-53
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 607KB]    
 بررسي آزمايشگاهي تاثير آبشكن هاي آرمور ساده و L شكل در بالادست و پايين دست آبگير، بر هيدروليك جريان رودخانه و دبي انحرافي آبگير به كمك مدل فيزيكي
اقبال گراوندي، اميرعباس كمان بدست *، عليرضا مسجدي، محمد حيدرنژاد، امين بردبار   صص 55-70
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1120KB]    
 بررسي قابليت سري زماني داده هاي سنجنده چندطيفي OLI در تهيه نقشه الگوي كشت غالب به روش گام به گام (مطالعه موردي: شهرستان چادگان)
وحيد راهداري* ، عليرضا سفيانيان، سعيد پورمنافي، حميد قيومي محمدي   صص 71-80
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 929KB]    
 ارزيابي مرفومتري، مدل سازي و استخراج آبراهه ها از مدل رقومي ارتفاع (DEM) با استفاده از مدل زير پيكسل جاذبه
مرضيه مكرم، عبدالرسول زارعي، محمد جواد اميري *   صص 81-94
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1154KB]    
 تاثير رژيم هاي مختلف آبياري با آب شور بر عملكرد سورگوم دانه اي و شبيه سازي عملكرد آن با استفاده از مدل SWAP
مرضيه يزدخواستي *، محمد شايان نژاد، حميدرضا عشقي زاده ، محمد فيضي   صص 95-106
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 674KB]    
 اثر زهكشي كنترل شده و سطوح مختلف كود نيتروژن برمقدار زه آب و آبشويي نيترات
مسعود نوشادي* ، سمانه كريمي   صص 107-116
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 543KB]    
 ارزيابي راندمان هاي آبياري، كارآيي مصرف و بهره وري آب در حوضه درياچه اروميه (مطالعه موردي شبكه آبياري و زهكشي زرينه رود)
رضا جمالي، سينا بشارت* ، مهدي ياسي، افشين اميرپور ديلمي   صص 117-130
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1062KB]    
 بررسي شاخص هاي خطاي عملكرد مديريت تحويل آب در طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري
بابك مومني *، محسن مسعوديان، محمدعلي غلامي سفيدكوهي، عليرضا عمادي   صص 131-147
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1084KB]    
 پيش بيني قابليت وقوع زمين لغزش با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك رخدادهاي نادر (مطالعه موردي: حوضه آبخيز زيارت، گرگان)
كاظم نصرتي *، مينا حيدري، محمد مهدي حسين زاده، سميه عمادالدين   صص 149-162
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1281KB]    
 ارزيابي مدل استنباط خاك (SIE) در نقشه برداري خاك با تاكيد بر استفاده از دانش كارشناس و منطق فازي (شهرستان جلفا -گلفرج)
حميدرضا متين فر، اذر فاريابي *   صص 163-176
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1499KB]    
 تاثير شرايط رطوبتي و غلظت آمونيوم بر نيترات سازي در دو خاك با بافت متفاوت
رويا دارابي كندلجي، شاهين اوستان* ، ناصر علي اصغرزاد، نصرت اله نجفي   صص 177-195
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 835KB]    
 تحليل نوسانات بارش هاي حوضه آبريز درياچه اروميه با روش SMK در دوره آماري 2015-1986
فاطمه بانان فردوسي* ، يعقوب دين پژوه   صص 197-211
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1388KB]    
 شناسايي، پايش و بررسي سازوكار زمين لغزش با استفاده از روش تداخل سنجي پراكنش كننده هاي دائمي تصاوير ماهواره اي رادار با روزنه تركيبي
كورش شيراني *   صص 213-234
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2739KB]    
 مقايسه اسيدهاي آلي با وزن مولكولي كم در توصيف آزاد شدن روي در تعدادي از خاك هاي آلوده
صديقه قاسمي* ، عليرضا حسين پور، شهرام كياني   صص 235-247
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 878KB]    
 سطح آلودگي جيوه در گردوغبار خياباني شهر اهواز و توزيع مكاني آن
حديث بابايي، نويد قنواتي* ، احد نظرپور   صص 249-259
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 682KB]    
 ارزيابي كارايي و آناليز حساسيت روشCOP مبتني بر تكنيكRS و GIS در تعيين آسيب پذيري آبخوان كارستي دشت الشتر لرستان
علي حقي زاده، حسين يوسفي *، پروين نورمحمدي، يزدان ياراحمدي   صص 261-272
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1457KB]    
 بررسي نقش ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك آبكند و عوامل زمين محيطي حوضه بالادست آن بر گسترش فرسايش آبكندي
بهنام فريد گيگلو *، رضا قضاوي   صص 273-286
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 983KB]    
 تاثير قدرت يوني زئوليت بر جذب آرسنيك و عناصر ضروري گندم درخاك هاي آلوده به جنگ افزار ها و سلاح هاي شيميايي
علي آزوغ، سيد كيوان مرعشي *، تيمور بابائي نژاد   صص 287-297
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 803KB]    
 اثرات جاده بر پوشش گياهي و برخي ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و قابليت استفاده عناصر خاك (مطالعه موردي: جاده داراب - بندرعباس)
مهدي نجفي قيري* ، ياسمن كياسي، فريدون خادمي، علي رضا محمودي، حميد رضا بوستاني، مرضيه مكرم، محمد جواد غلامي   صص 299-310
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 583KB]    
 كاربرد صفحات هدايت جريان در حوضچه رسوب گير براي افزايش راندمان تله اندازي
كاظم اسماعيلي* ، سهيلا سيفي، هدي سالاري   صص 311-324
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1957KB]    
 اثر اندازه خاكدانه بر قابليت استفاده و جزء بندي فسفر در تعدادي از خاك هاي آهكي استان چهار محال و بختياري
مرتضي شيرمحمدي* ، عليرضا حسين پور، شهرام كياني   صص 325-338
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 917KB]    
 تحليل فراواني خشكسالي هيدرولوژيك حوضه كرخه با استفاده از تحليل آماري دو متغيره
فرهاد فرسادنيا، بيژن قهرمان* ، رضا مدرس، عليرضا مقدم نيا   صص 339-355
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1063KB]    
 بررسي آزمايشگاهي اثر شكاف در بدنه آبشكن بر كنترل آبشستگي اطراف آن در قوس 180 درجه
عليرضا مسجدي *، بيتا جعفري   صص 357-371
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1470KB]    
 تعيين عوامل موثر بر كارايي مصرف آب لوبيا (Phaseolus vulgaris L.)، كنجد (Sesamum indicum L.) و ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به كاربرد اسيدهيوميك و كم آبياري
محسن جهان* ، بهزاد اميري   صص 373-394
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1852KB]    
 تحليل و مقايسه چرخه هاي دماي كمينه، بيشينه و بارش استان مازندران (مطالعه موردي: ايستگاه هاي همديد رامسر و بابلسر)
علي شاهبايي كوتنايي* ، مجيد فرومدي، اميد احمدي   صص 395-409
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 848KB]    
 مدل عددي نيمه ضمني رونديابي هيدروليكي سيلاب (مطالعه موردي: بازه ليقوان تا هروي ليقوان چاي، تبريز)
رضا مهدوي* ، مهدي فولادي پناه، ناصر عبدي   صص 411-423
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 719KB]    
 اثر كاربري هاي مختلف اراضي بر برخي شاخص هاي كيفيت فيزيكي، شيميايي و بيولوژي خاك
حسين شكفته *، اعظم مسعودي، سعيد شفيعي   صص 425-436
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 491KB]    
تاريخ انتشار: 16/9/97
تلفن: 33912793 (031)

تاريخ درج در سايت: 5/10/97
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 278  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم باغباني ايران
متن مطالب شماره 4 (پياپي 4904)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است