|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران85/2/5: علائم راهنمايي و رانندگي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6765
پنجشنبه ششم ارديبهشت ماه 1397خدمات سايت
 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 3452 5/2/85 > صفحه 13 (ماجرا) > متن
 
      


علائم راهنمايي و رانندگي
آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي    ماده ۹۶ - علائم راهنمايي و رانندگي مانند انواع چراغها، تابلوها، خط كشي ها ، نوشته ها ، ترسيم ها و نيز علائم تعيين سمت عبور كه بايد روي راهها كشيده شود، براساس قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده ها و كنوانسيون مربوط به علائم راهها - مصوب ۱۳۵۴ - تهيه شده اند و همچنين رنگ زمينه و شكل علائم و تابلوها، مطابق نمونه هاي (پيوست شماره ۴) اين آيين نامه است.
    ماده ۹۷ - تشخيص، انتخاب، تهيه، جانمايي، نصب ، ترسيم و نگهداري علائم عمودي و افقي راهنمايي و رانندگي در شهرها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به تصويب وزير كشور مي رسد و در جاده ها به عهده وزارت راه و ترابري است. در مواقع اضطراري راهنمايي و رانندگي و پليس راه مي توانند خود اقدام به انتخاب نوع علائم و محل استفاده و در صورت لزوم تهيه و نصب آنها به طور موقت نموده و مراتب را برحسب مورد، به شهرداري و يا وزارت راه و ترابري اعلام نمايند.
    تبصره - مفاهيم رنگ و شكل علائم و تابلوها و چگونگي رفتار رانندگان پس از ديدن آنها، كه در كتابهاي آموزشي بايد ارائه شود، از سوي كار گروهي متشكل از نمايندگان وزارت كشور، وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي تهيه و به همراه اين آيين نامه براي اطلاع عمومي در اختيار مراجع صلاحيت دار و با همكاري شوراي اسلامي شهرها در اختيار عموم مردم قرار مي گيرد.
    ماده ۹۸ - رانندگان كليه وسايل نقليه و اشخاص اعم از پياده يا سوار بر حيوانات و يا اشخاصي كه مسؤول هدايت انفرادي و يا دسته جمعي پيادگان و يا حيوانات در راهها مي باشند، موظفند از علائم و مقررات مربوط تبعيت نمايند، مگر اين كه مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه به دلايلي رعايت نكردن آنها در محل ، مجاز اعلام كنند.
    ماده ۹۹ - كنترل و تنظيم عبور و مرور ممكن است به وسيله چراغها يا خط كشي يا تابلوها، نوشته ها و ترسيم ها، يا مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه و يا به هر وسيله ديگري كه برحسب مورد لازم باشد، به عمل آيد. در هرحال فرمان پليس راهنما كه ممكن است مغاير با پيام علائم يا مقررات در محل باشد، مقدم خواهد بود.
    ماده ۱۰۰ - در دو طرف عقب وسايل نقليه طويل بايد دو عدد علامت نشان دهنده وسيله نقليه طويل (مستطيل زرد يا سفيد رنگ كه داراي حاشيه قرمز است ) الصاق گردد تا رانندگان وسايل نقليه پشت سر را از طويل بودن آنها آگاه گرداند.
    ماده ۱۰۱ - در محل هايي كه عبور و مرور به وسيله چراغ راهنمايي و رانندگي كنترل مي شود، رنگهاي زير براي مقاصدي كه معين شده است به كار مي رود:
    الف - چراغ سبز براي حركت - رانندگان وسايل نقليه اي كه با چراغ سبز روبرو مي شوند حق عبور ياگردش دارند، مگر آنكه گردش به وسيله علامت ديگري ممنوع شده باشد. در هرحال وسايل نقليه در حال گردش بايد حق تقدم عبور وسايل نقليه اي را كه در مسير مجاز خود مستقيم مي روند و حق تقدم پيادگاني را كه از گذرگاه پياده در حركتند رعايت نمايند. با وجود اين اگر جريان ترافيك در جهتي كه آنها در حال پيش رفتن هستند آنچنان متراكم باشد كه چنانچه وارد تقاطع گردند با تغيير و تبديل بعدي رنگ چراغ نتوانند از آن خارج شوند، چراغ سبز در تقاطع، رانندگان را براي ادامه حركت مجاز نخواهد ساخت.
    ب - چراغ زرد براي احتياط - رانندگان وسايل نقليه اي كه با اين چراغ روبرو مي گردند، نبايد از خط ايست يا از تراز چراغ راهنمايي و رانندگي عبور كنند، مگر آنكه آنچنان به خط ايست تقاطع و يا چراغ راهنمايي و رانندگي نزديك شده باشند كه پيش از عبور از خط ايست يا از تراز چراغ راهنمايي و رانندگي ، نتوانند به آساني توقف نمايند. در هرحال در صورت ورود قبلي به تقاطع موظفند به حركت خود ادامه داده و با رعايت مقررات ديگر از تقاطع يا گذرگاه عبور كنند.
    پ - چراغ قرمز براي ايست - رانندگان وسايل نقليه اي كه با چراغ قرمز برخورد مي كنند بايد پيش از خط ويژه ايست، توقف كامل نمايند و در صورت نبودن خط ايست در فاصله ۵متري چراغ راهنمايي و رانندگي بايستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخليه تقاطع از وسايل نقليه منتظر بمانند.
    ت - چراغ چشمك زن زرد براي عبور با احتياط - رانندگان وسايل نقليه مكلفند با ديدن اين چراغ از تقاطع و گذرگاه پياده با احتياط و سرعت كم عبور نمايند.
    ث - چراغ چشمك زن قرمز براي ايست و عبور - رانندگان وسايل نقليه در صورت برخورد با اين چراغ نبايد از خط ايست و يا در صورت نبودن خط ايست از تراز چراغ راهنمايي و رانندگي فراتر روند و بايد توقف نموده و پس از اطمينان از نبودن خطر تصادف ، حركت و عبور نمايند. همين اقدامات هنگام ديدن تابلوي ايست بايد انجام شود.
    ماده ۱۰۲ - در تقاطع هايي كه مسير جداگانه گردش به راست به وسيله جداول يا خط كشي تعبيه نشده است، در هنگامي كه چراغ راهنمايي و رانندگي قرمز است ، رانندگاني كه قصد گردش به راست داشته باشند در صورت نصب تابلوي ويژه اي كه گردش به راست را مجاز اعلام مي نمايد، مي توانند از منتهي اليه سمت راست و با رعايت احتياط و حق تقدم عبور وسايل نقليه و پيادگاني كه با چراغ سبز درحال عبور مي باشند، وارد راه مجاور سمت راست شوند.
    ماده ۱۰۳ - در چراغ هايي كه به عنوان چراغ راهنماي عابر پياده مورد استفاده قرار مي گيرند، رنگها داراي معاني زير است:
    چراغ سبز: پيادگان مجاز به عبور از عرض راه مي باشند.
    چراغ قرمز: عبور پيادگان از عرض راه ممنوع است.
    ماده ۱۰۴ - هدايت و كنترل ترافيك از سوي مأموران صلاحيت دار با فرمان هاي زير انجام مي گيرد:
    الف : بلندكردن دست به طور عمودي: مفهوم اين حركت براي كليه استفاده كنندگان از راه به معناي (توجه توقف ) خواهد بود. اما رانندگاني كه توقف وسايل نقليه آنها ايمني كافي ندارند، مستثني هستند. اين علامت، رانندگاني را كه پيشتر وارد محوطه تقاطع شده اند ملزم به توقف نمي سازد.
    ب : بلندكردن دست يا دست هاي مأمور به دوطرف و به طور افقي - مفهوم اين حركت براي كليه استفاده كنندگان از راه كه جهت حركت آنها در امتداد جهت نشان داده شده بادست يا دست هاي مأمور صلاحيت دار مي باشد، به معناي ايست خواهد بود ممكن است مأمور پس از دادن اين علامت دست يا دستهاي خود را پايين بياورد. اين حركت نيز براي رانندگاني كه در سمت جلو و عقب مأمور قرار دارند به منزله علامت ايست مي باشد.
    ماده ۱۰۵- در خيابان ها يا تقاطع هايي كه سطح آنها به شكل شطرنجي و به رنگ زرد و سياه نقاشي شده، هنگامي كه تراكم خودروها زياد است و امكان تخليه بهنگام تقاطع وجود ندارد، رانندگان موظفند پيش از محل نقاشي شده متوقف شوند و مسير حركت ديگر خودروها را باز نگه دارند.
    ماده ۱۰۶- نصب آگهي يا علامت يا تابلو يا وسايلي كه داراي شباهت با علائم يا تابلوهاي راهنمايي و رانندگي باشد يا از آنها تقليد شود و يا منظور از آن هدايت و كنترل وسايل نقليه باشد و يا به طريقي باعث جلوگيري از ديدن علائم تابلوهاي راهنمايي و رانندگي گردد و همچنين نصب چراغ هاي رنگي تبليغاتي در كنار چراغ هاي راهنمايي و رانندگي به طوري كه موجب اشتباه رانندگان گردد، ممنوع است. مقامات صلاحيت دار مي توانند درصورت ديدن چنين اشيايي براي رفع آنها اقدام نمايند.
    تبصره ۱- ممكن است از طرف مؤسسات يا اشخاص با اجازه مراجع صلاحيت دار علائمي براي هدايت مراجعه كنندگان به مكان هاي اطراف راه نصب گردد، مشروط به اين كه تابلو ها مانع ديدن تابلوهاي راهنمايي و رانندگي نشوند و ايمني راه را به خطر نيندازند.
    تبصره ۲- ضوابط و چگونگي تهيه، نصب و يا الصاق آگهي هاي تبليغاتي و تابلوهاي هدايت به مكانها در شهرها و جاده ها، بر حسب مورد، به وسيله شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در شهرها و وزارت راه و ترابري درجاده ها تعيين خواهد شد.
    ماده۱۰۷ - هيچ كس حق ندارد بدون اجازه راهنمايي و رانندگي و پليس راه در علائم راهنمايي و رانندگي و ديگر وسايل تنظيم عبور و مرور وسايل نقليه تغييراتي بدهد و يا درمتن آن تصرفاتي نمايد، مگر اشخاصي كه در دستورالعمل هاي موضوع ماده (۹۷) اين آئين نامه مشخص شده اند.
    
    
    علائم راهنمايي و رانندگي / آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي
    


 روزنامه ايران، شماره 3452 به تاريخ 5/2/85، صفحه 13 (ماجرا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4866 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه برق و روشنايي
متن مطالب شماره 76، فروردين 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است