|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد93/4/21: درباره فهم متن
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4274
شنبه 15 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3007 21/4/93 > صفحه 10 (كتاب انديشه) > متن
 
      


درباره فهم متن
نگاهي به كتاب هرمنوتيك، نوشته ژان گروندن

نويسنده: غزاله حجتي

مساله اصلي هرمنوتيك از نظر گادامر توجيه تجربي حقيقت علوم انساني بر مبناي مفهوم مشاركتي فهم است. او براي توضيح رويداد فهم از الگوي هنر استفاده و مواجهه با حقيقت را از طريق مفهوم بازي تشريح مي كند
    كتاب هرمنوتيك نوشته ژان گروندن و ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي در سال جاري به همت نشر ماهي منتشر شده است. دو سال قبل، كتاب ديگري نيز از همين نويسنده و با همين موضوع و با عنوان درآمدي به علم هرمنوتيك فلسفي با ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني توسط انتشارات مينوي خرد منتشر شد. كتاب نخست كم حجم تر از كتاب دوم است و بيشتر جنبه مروري دارد. هرچند اين كتاب مختصرتر از اثر ديگر او است، از بصيرت هايي برخوردار است كه مي تواند در پايان خواننده را صاحب ديدي جامع در باب جريان فكري نسبتا نوظهور هرمنوتيك كند البته به لحاظ زماني تفاوتي در اين دو اثر وجود دارد. درحالي كه كتاب درآمدي به علم هرمنوتيك فلسفي با مروري بر آراي بتتي و بررسي نقدهاي هابرماس به هرمنوتيك گادامر به پايان مي رسد، كتاب هرمنوتيك دوره زماني متاخر را نيز در بر مي گيرد و در دو فصل مجزا به بررسي نگرش ساختارشكنانه دريدا و نيز تلقي پست مدرن رورتي و واتيمو از هرمنوتيك مي پردازد. گروندن نويسنده يي فرانسوي است كه اصل كتاب را به زبان فرانسه نگاشته اما از آنجا كه به زبان آلماني مسلط است، خودش كتاب را به آلماني برگردانده و البته نكاتي را نيز در درون قلاب به متن اضافه كرده است. در ترجمه فارسي كتاب هر دو متن فرانسه و آلماني مورد استفاده قرار گرفته اند و همه اضافات متن آلماني نيز به همان صورت در درون قلاب و با علامت ستاره در متن فارسي آمده و مشخص شده اند. كتاب هرمنوتيك حدود 130 صفحه دارد و مشتمل بر 9 فصل و يك فصل جمع بندي است. در اين كتاب، نويسنده، برخلاف كتاب قبلي خود، از بيان توضيحات مفصل و گزارش جزيي آراي متفكران پرهيز كرده و در هر فصل به بيان كليات انديشه متفكر مورد بحث پرداخته و از بيان مواردي كه در كتاب ديگرش آمده تا حد بسيار زيادي خودداري كرده است. نكته ديگر اينكه در اين كتاب شاهد آن هستيم كه حجم فصول متناسب با اهميت متفكر يا متفكراني كه بررسي مي شوند، انتخاب شده اند. به طوري كه گادامر بيشترين سهم و مفهوم كلاسيك هرمنوتيك كمترين سهم از كتاب را به خود اختصاص داده اند. گروندن در مقدمه كتاب بحث خود را با بيان سه معناي هرمنوتيك آغاز مي كند كه شامل «هرمنوتيك كلاسيك» يعني فن تفسير متون، «هرمنوتيك به منزله يك تامل روش شناختي در باب علوم انساني» و «هرمنوتيك فلسفي» مي شود. او در فصل اول به بررسي موجز مفهوم كلاسيك هرمنوتيك مي پردازد و به سرعت از آن مي گذرد. در فصل دوم كتاب، مفهوم كلي تر هرمنوتيك كه در قرن نوزدهم به همت شلايرماخر و پس از او ديلتاي شكل گرفته است شرح داده مي شود. در اين فصل، ما مقايسه بين مفهوم كلاسيك و تلقي عام تر شلاير ماخر و ديلتاي از هرمنوتيك را مي خوانيم و رئوس انديشه هرمنوتيكي اين دو را مرور مي كنيم. از جمله مطالبي كه در اين فصل مورد مداقه قرار گرفته اند مساله كليت بخشي به پديده بدفهمي و اركان سه گانه كليت از نظر شلاير ماخر و نيز مخالفت ديلتاي با پوزيتيويسم تجربي آگوست كنت و جان استوارت ميل و ايدئاليسم هگلي است. همچنين اركان سه گانه مقوم هرمنوتيك علوم انساني ديلتاي كه شامل «تجربه زيسته»، «بيان» و «فهم مقومات» است، مورد توجه قرار مي گيرد.
    موضوع فصل سوم كتاب چرخش اگزيستانسيال هرمنوتيك است كه هايدگر آن را پديد آورده است. اين فصل با توضيح نويسنده از دو معنايي كه براي هرمنوتيك واقع مندي مي توان ذكر كرد شروع مي شود و در ادامه به بررسي جايگاه هرمنوتيك براي هايدگر در نظام كلي انديشه او و نيز در كتاب هستي و زمان مي پردازد. نويسنده اين نكته را خاطرنشان مي كند كه هايدگر وظيفه هرمنوتيك اگزيستانسيل را مقابله با تمايل اگزيستانس دازاين به خودپوشاني مي داند. گروندن تلقي هايدگر از فهم را در محور بحث خود قرار مي دهد و آن را نوعي مهارت و چيره دستي مي داند كه داراي سه ركن «پيش داشت»، «پيش ديد» و «پيش دريافت» است. فصل چهارم توضيحي از تلقي رودلف بولتمان است كه سعي كرد آراي هايدگر را در زمينه تفسير كتاب مقدس به كار گيرد. نكته محوري در مورد بولتمان اهميتي است كه او براي موضوع و محتواي متن قايل مي شود و وظيفه هرمنوتيك را در گرو كشف فرآيند ذهني مولف نمي داند. روشي كه بولتمان براي فهم متن ارائه مي كند نوعي فهم مشاركتي يا شركت جستن مفسر در مايقال است. فصل پنجم كه حجيم ترين فصل كتاب است، به گادامر اختصاص دارد. گادامر متفكري بود كه انديشه اش در بستر هرمنوتيك هايدگر متولد شد اما با وجود اين، به هدف هرمنوتيك ماقبل هايدگر، خصوصا هرمنوتيك ديلتاي، نظر داشت. مساله اصلي هرمنوتيك از نظر گادامر توجيه تجربي حقيقت علوم انساني بر مبناي مفهوم مشاركتي فهم است. او براي توضيح رويداد فهم از الگوي هنر استفاده و مواجهه با حقيقت را از طريق مفهوم بازي تشريح مي كند. از نظر گادامر، پيشداوري شرط اصلي فهم است و اين همان نقطه محوري پيوستگي فكري بين او و هايدگر است. گروندن در انتهاي اين فصل به بررسي «تاريخ تاثيرات» از منظر گادامر پرداخته و كوشيده است نشان دهد تمام تلاش فلسفي گادامر معطوف به شرح و بسط آگاهي منطبق بر «تاريخ تاثيرات» بوده است. از جمله آراي ديگري كه در اين فصل به آن پرداخته شده نظريه «امتزاج افق ها» و تطبيق آن با زمان حال و بررسي تلقي گادامر از زبان است. گادامر فرآيند فهم را به دو معنا فرآيندي زباني مي دانست و با تلقي ابزاري از زبان كه آن را ابژه يي در دست سوژه مي انگارد به سختي مخالفت مي كرد. در پايان كتاب، نويسنده فصلي براي نتيجه آورده و پژوهش خود را با ذكر هفت تلقي اصلي از رابطه واقعيت و حقيقت به پايان برده است.
    برخلاف كتاب درآمدي به علم هرمنوتيك فلسفي كه ترجمه ديرياب و غامض خواندن آن را تا حدي دشوار مي كند، ترجمه ابوالقاسمي از هرمنوتيك بسيار روان است و مترجم در برگردان مناسب مفاهيم پيچيده و سنگين هرمنوتيكي و فلسفي تا حد زيادي موفق بوده است. علاوه بر اين، هرمنوتيك مانند ديگر آثار منتشر شده توسط نشر ماهي از ظاهر پاكيزه و ويراسته يي برخوردار و خالي از اغلاط چاپي و ويرايشي به نظر مي رسد.
    درباره فهم متن / نگاهي به كتاب هرمنوتيك، نوشته ژان گروندن
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3007 به تاريخ 21/4/93، صفحه 10 (كتاب انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 211 بار
    آثار ديگري از "غزاله حجتي"

  آيا در ايران پيش از اسلام فلسفه وجود داشته است؟
غزاله حجتي*، اعتماد 17/11/91
مشاهده متن    
  فرار از مدرسه / گذري بر زندگي و آثار امام محمد غزالي
غزاله حجتي*، اعتماد 4/11/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه جوشكاري
متن مطالب شماره 90، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است