|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/22: وضعيت قرمز عناصر سبز تهران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4375
دوشنبه بيست و پنجم تير ماه 1397خدمات سايت
 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4143 22/6/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


وضعيت قرمز عناصر سبز تهران
شدت نارضايتي از 6 عنصر حياتي سنجيده شد


شدت نارضايتي سه گروه شهروند از کارنامه مديريت شهري
    ميزان وخامت 6 عنصر حياتي در شهر با شناسايي 9 آزاردهنده شهري و 6 نوع کژکارکردي در سيستم مديريت شهري
    دنياي اقتصاد: نمره سه گروه از پايتخت نشين ها به عملکرد شهرداري با انجام يک پژوهش شهري مشخص شد. ميانگين رضايت «نخبگان شهري»، «عموم مردم» و «شوراياران»، از مديريت شهري، از 5 نمره، در سطح 8/ 2 قرار دارد که از نظر کارشناسان «رضايت نسبي اما شکننده» توصيف مي شود. اين مطالعه، «شدت وخامت» 6 عنصر حياتي پايتخت را مورد سنجش قرار داده که نتايج نشان مي دهد شرايط زندگي در تهران به لحاظ عناصري همچون «محيط زيست، ترافيک و ازدحام ساختماني» در «وضعيت قرمز» قرار دارد. همچنين 9 پارامتر سلب کننده آسايش و آرامش شهروندان شناسايي شده است.
    پايتخت نشينان به کارنامه 12 ساله شهرداري تهران در 6 شاخص حياتي سکونتي نمره دادند. ارزيابي سه گروه متخصصان دانشگاهي و نخبگان شهري، عموم مردم و شوراياران از عملکرد شهرداري طي دوره گذشته به لحاظ کيفيت خدمات رساني در 6 مولفه اي که به صورت مستقيم با زندگي روزمره شهروندان تهراني ارتباط دارد و بر کيفيت زندگي آنها تاثير مي گذارد حاکي از آن است که ميانگين ميزان نارضايتي شهروندان از ميزان وخامت وضعيت 6 عنصر حياتي زندگي همچون آلودگي هوا، ترافيک سنگين، تراکم ساخت وسازها، جانوران موذي و...از عدد 5 (که بيشترين ميزان نارضايتي را نشان مي دهد) معادل 83/ 3 است. اين بررسي که در ميان يک جامعه آماري نمونه از شهروندان تهراني انجام شده نشان مي دهد سطح آسايش و آرامش زندگي شهروندان که به عنوان هدف اصلي تيم جديد مديريت شهري انتخاب شده در وضعيت نگران کننده و اورژانسي قرار دارد و کابينه جديد مديريت شهري مي تواند براي تدوين سياست هاي جديد نتايج اين نظرسنجي را به عنوان صورت وضعيت فعلي شهر مدنظر قرار دهد.
    به گزارش «دنياي اقتصاد» مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران با توجه به نزديک شدن به زمان تدوين برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران که از ابتداي سال 98 بايد در دستور کار تيم مديريت شهري قرار گيرد، در قالب يک پژوهش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري تهران و وضعيت 6 عنصر حياتي سلامت سکونت در پايتخت را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش از يکسو نمره پايتخت نشينان در سه گروه شهروندي به عملکرد شهرداري از بابت ميزان رضايت آنها از خدمات شهرداري مورد سنجش قرار گرفته و از سوي ديگر شدت وخامت عناصر حياتي پايتخت اندازه گيري شده است. کارشناسان شهري معتقدند اين پژوهش در اين مقطع که شهردار جديد تهران وعده تحقق آسايش و آرامش را براي ساکنان تهران در افق 1400 داده، يک صورت وضعيت از ميزان سطح کنوني آرامش و آسايش در پايتخت محسوب مي شود. به گزارش «دنياي اقتصاد» مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران، به عنوان بازوي اصلي هر نوع پژوهشي در حوزه شهر براي شهرداري، در اين پژوهش سطح آسايش و آرامش شهروندان تهران را با شاخص هاي تخصصي در دو بخش اندازه گيري کرده است.
    به اين صورت که در بخش نخست، سه گروه شهروندان شامل نخبگان شهري و متخصصان دانشگاهي در حوزه پژوهش هاي شهري، عموم مردم و شوراياري ها به عنوان حلقه واسط بين شهروندان و مديريت شهري به لحاظ ميزان رضايت به عملکرد شهرداري از يک تا پنج نمره داده اند. نتايج به دست آمده از نتايج اين بخش از پژوهش که جامعه آماري مشخصي را مخاطب قرار داده، نشان مي دهد: در اين بخش نمره ميانگين سه گروه از بابت ميزان رضايت از عملکرد و خدمات شهرداري از 5، معادل 8/ 2 است. کارشناسان ارزيابي خود از اين نمره را به معناي رضايت نسبي شکننده از شهرداري تهران مي دانند. در عين حال نمراتي که هرکدام از اين سه گروه براي اعلام ميزان رضايت از عملکرد و خدمات شهرداري داده اند، مشخص مي کند کمترين سطح رضايت مربوط به گروه نخبگان شهري و متخصصان دانشگاهي در حوزه پژوهش هاي شهري و بالاترين سطح رضايت هم مربوط به گروه شوراياري ها مي شود.
    بررسي مجموع نظراتي که سه گروه به ميزان رضايت از عملکرد شهرداري داده اند بيانگر آن است که 52 درصد از کل شهروندان موردنظر در اين پژوهش اعلام رضايت نسبي(متوسط)، 32 درصد از آنها اعلام رضايت پايين و خيلي کم و 20 درصد آنها اعلام رضايت مناسب از عملکرد شهرداري داشته اند. در عين حال 47 درصد از گروه متخصصان و نخبگان شهري شرکت کننده در اين نظرسنجي اعلام رضايت نسبي و 45 درصد آنها اعلام رضايت پايين و خيلي کم داشته اند. در دو گروه ديگر يعني شوراياري ها و مردم نيز به ترتيب در گروه اول 58 درصد اعلام رضايت نسبي و 22 درصد اعلام رضايت خيلي کم و در گروه دوم 52 درصد اعلام رضايت نسبي و 30 درصد نيز اعلام رضايت خيلي کم داشته اند.
    مجموع اين نظرات نشان مي دهد کمتر از 20 درصد کل پايتخت نشينان رضايت مناسب از عملکرد شهرداري دارند.
    اما بخش دوم اين پژوهش که به صورت کامل سطح فعلي آسايش و آرامش را در ميان شهروندان تهراني نشان مي دهد به شدت وخامت 6 عنصر حياتي در شهر بازمي گردد که بيشترين ارتباط را با زندگي روزمره مردم عادي شهر دارد. اين شدت وخامت براساس بازه عدد يک تا پنج بررسي شده است؛ به اين معني که عدد پنج به معناي وخامت حداکثري اوضاع يک عنصر و عدد کمتر از آن به معناي اوضاع بهتر اين عنصر از ديدگاه شهروندان است. اين 6 عنصر حياتي که مردم ميزان نارضايتي خود را از وضعيت آنها اعلام کرده اند و براساس ميزان نارضايتي شدت وخامت محاسبه شده است شامل محيط زيست(هوا)، حمل و نقل(ترافيک)، شهرسازي(ساخت وساز)، اجتماعي(آسيب هاي اجتماعي)، فرهنگي(خدمات تفريحي و رفاهي) و خدمات شهري(سرويس دهي شهرداري) مي شوند.
    شدت وخامت اين 6 عنصر حياتي براساس ميزان نارضايتي مردم از 35 شاخص و مولفه زيرمجموعه اين 6 عنصر محاسبه شده است و همه سه گروه شهروندان تهراني ميزان نارضايتي خود از 35 شاخص و مولفه 6 عنصر را براساس 9 پارامتر آزاردهنده شهري و 6 نوع کژکارکردي در سيستم مديريت شهري اعلام کرده اند. نتايج به دست آمده از بررسي شدت وخامت مجموع 6 عنصر حياتي شهر از بازه عدد يک تا پنج، عدد 83/ 3 است که کارشناسان شهري در تحليل اين نمره شهروندان از وضعيت موجود 6 عنصر حياتي شهر تهران معتقدند سطح آسايش و آرامش در شهر تهران در وضعيت اورژانسي قرار دارد. بنابراين تشخيص شهردار منتخب درباره اين موضوع که باعث شد در اولين پيام عمومي خود خطاب به پايتخت نشينان در ثانيه هايي بعد از کسب راي اعتماد از شوراي شهر، قول احياي آسايش و آرامش را براي تهران 1400بدهد، مهر تاييدي بر اورژانسي بودن وضعيت شاخص هاي حياتي سکونت در شهر تهران است.
    در اين ميان بررسي ها از ميان 9 مولفه آزاردهنده شهري و 6 کژکارکردي مجموعه مديريت شهري حاکي از آن است که بالاترين شدت وخامت مربوط به عنصر محيط زيست با نمره 43/ 4 است و رتبه بعدي شدت وخامت به عنصر حمل و نقل با نمره 19/ 4 مربوط مي شود. پس از اين دو گروه، به ترتيب عنصر شهرسازي(ساخت وساز) با نمره 9/ 3، اجتماعي(آسيب اجتماعي) با نمره 9/ 3، فرهنگي (خدمات تفريحي و رفاهي) با نمره 32/ 3 و خدمات شهري(سرويس دهي شهرداري) با نمره 28/ 3 در رتبه هاي بعدي نارضايتي شهروندان قرار دارند. بررسي جزئي تري در ميان 35 مولفه و شاخص زيرمجموعه عنصرهاي حياتي، نشان مي دهد بالاترين ميزان نارضايتي و شدت وخامت وضعيت موجود مربوط به شاخص آلودگي هوا و بعد از آن به ازدحام ساختمان ها در محله ها و سلب آسايش ناشي از ساخت وساز است که هر دو در گروه پارامترهاي آزاردهنده شهري قرار دارند. 9 شاخص آزاردهنده شهري شامل آلودگي هوا، ازدحام ساختمان ها و مزاحمت ساخت وسازها، ترافيک سنگين، جانوران موذي، مشاغل مزاحم، تخريب باغات، عدم ايمني معابر، توجيه ناپذير بودن زمان و سفر با حمل ونقل زيرزميني و ناهنجاري هاي اجتماعي است.
    علاوه بر اين ميزان نارضايتي از 6 نوع کژکارکردي مجموعه مديريت شهري نيز در سطح بالايي قرار گرفته است. نظرسنجي از سه گروه مخاطب شهروندان تهراني نشان مي دهد فقر مراکز تفريحي- گردشگري ناشي از ميدان دادن به ساخت وسازهاي تجاري و مسکوني، دو قطبي شدن به لحاظ سرانه خدمات رفاهي و سکونتي، جمع آوري پسماند و زباله، عدم امنيت کامل در مکان هاي شهري و معابر، چالش بافت فرسوده و نهايتا نبود سلامت اداري در شهرداري در حوزه هايي که مردم مراجعه روزانه دارند 6 محوري است که از نظر شهروندان تهراني مديريت شهري نتوانسته به خوبي مديريت کند.
    
    طرح اقدام براي جلب رضايت
    تدوين طرح «اعتمادسازي» اولين گام براي تبديل وعده هاي مديريت شهري جديد به برنامه قابل اجرا و تحقق هدف آسايش و آرامش پايتخت نشينان در سال 1400 است. حسين ايماني جاجرمي، رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات دانشگاه تهران با تاکيد بر اين نکته معتقد است: يکي از مهم ترين دلايل تفاوت معنادار راي شهروندان به شوراي شهر پنجم نسبت به دوره هاي پيشين نارضايتي از وضع موجود در شهر است. با شکل گيري دوره جديد شوراي شهر و فاصله گرفتن از اعلام وعده هاي انتخاباتي همچون زيباسازي شهر و پايدار سازي درآمدها وقت آن رسيده است که براي ارتقاي کيفيت زندگي و سطح رضايت از عملکرد مديريت شهري، برنامه و سياست هاي مشخص تدوين و اجرايي شود؛ چراکه رسيدن به اهداف اعلام شده کاملا به سياست و برنامه تعريف شده بستگي دارد.
    او در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» ادامه داد: در دوره گذشته سياست اداره شهر بر مبناي تجاري سازي و کالايي کردن شهر به عنوان منبع درآمد براي شهر تعريف شده بود و در اين راستا به اجراي پروژه هاي پر زرق و برق و بزرگ مقياس از طريق فروش شهر اقدام مي شد اما در دوره کنوني که هدف دستيابي به آسايش و آرامش براي شهروندان پيش بيني شده است بايد برنامه و سياست دقيق و روشني براي مردم توضيح داده شود. اين جامعه شناس با بيان اينکه ادامه وضع موجود ممکن است در کوتاه مدت قابل ادامه باشد اما ادامه آن در بلندمدت مديريت شهري را از اهداف بيان شده دور مي کند، اظهار کرد: از آنجا که مساله شهرداري و شوراها با زندگي روزمره در تماس است بايد مشخص شود برنامه هاي اداره شهر در چهار سال آينده بر چه مبنايي قرار مي گيرد؛ به عنوان مثال تامين هزينه هاي اداره شهر از چه محلي خواهد بود، آيا شهرداري بنا دارد در هزينه هاي شهر صرفه جويي کند يا نه، يا آنکه تصميم شهرداري بر ارتقاي بهره وري است يا خير و نهايتا آنکه شهرداري بنا دارد تعداد سازمان هاي ناکارآمد مجموعه مديريت شهري را کاهش دهد يا خير؟
    او افزود: قطعا يکي از مهم ترين اقدامات اوليه براي تامين هزينه هاي اداره شهر، پايدارسازي درآمدها از طريق اخذ عوارض شهري است که به نظر مي رسد در دسترس ترين نوع درآمدهاي پايدار براي اداره شهر مي تواند باشد. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه تبديل اهداف و وعده ها به برنامه و سياست قابل اجرا، يک گام مقدماتي نياز دارد، تصريح کرد: شهرداري براي افزايش رضايت عمومي نياز دارد برنامه اعتمادسازي داشته باشد؛ چراکه شهرداري طي ادوار گذشته به واسطه عملکرد نامناسب سازمان خوشنامي در ميان عامه مردم نبوده است. به گفته او براي آنکه شهرداري بتواند برنامه اعتمادسازي را اجرايي کند بايد پارادايم سازمان شهرداري به معناي يک سازمان طبيعي را از بين ببرد.
    او در توضيح ساختار فعلي مجموعه شهرداري گفت: در اين نوع سازمان ها که شهرداري نيز يکي از همين نوع سازمان ها به واسطه عملکردش در سال هاي گذشته بوده است، افرادي شاغل هستند که منافع آنها بر منافع سازمان اولويت دارد. در اين راستا نيز به صورت مستمر پروژه هايي براي شهر تعريف مي کنند که جزو پروژه هاي اولويت دار شهري نيستند و به اين ترتيب منابع اداره شهر صرف پروژه هايي مي شود که در ارتباط با کيفيت زندگي شهروندان ضرورتي ندارند؛ اين در حالي است که مساله مهم زندگي شهروندان به نارضايتي از مسائل عميق اجتماعي و اقتصادي باز مي گردد.
    جاجرمي با تاکيد بر آنکه بايد شهرداري بار ديگر مسووليت هاي خود را بازخواني کند، اظهار کرد: بازخواني دوباره مسووليت هاي شهرداري اين امکان را به مديريت شهري مي دهد که در دوره جديد چگونه و به چه طريقي به حوزه نرم افزاري يا ساير حوزه ها ورود کند. رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات دانشگاه تهران با اشاره به موضوع سرمايه اجتماعي سازمان شهرداري تهران، اضافه کرد: بايد قبول کنيم که در حوزه سرمايه اجتماعي با بحران مواجه هستيم بنابراين شهرداري در دوره جديد مي تواند با تشخيص نيازها و بحران هاي مردم، سياست ها و برنامه هاي جديدي را تدوين و اجرايي کند؛ چراکه يکي از ضعف ها و مشکلات دوره هاي پيشين مديريت شهري نبود تحليل دقيق از بحران ها و سياست هاي تهران بود. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود به مسووليت مهم شوراي شهر به عنوان نهاد نظارتي بر عملکرد شوراي شهر اشاره کرد و افزود: اگر شوراي شهر تهران هدف جديدي را براي خود تعريف نکند مطمئنا در خدمت اهدافي که ديگران تعريف کرده اند، قرار مي گيرد و به اين ترتيب يک بازي باخت- باخت در برابر شهروندان خواهد داشت. بنابراين شورا بايد انتخاب کند که مي خواهد در مقام شورايي باشد که برنامه مي دهد و بر روند اجرايي بر شهرداري نظارت مي کند يا آنکه شهرداري برنامه خود را به شورا ارائه مي دهد و شورا فقط به عنوان تصويب کننده برنامه ها و طرح ها نقش بازي مي کند.
    
    وضعيت قرمز عناصر سبز تهران / شدت نارضايتي از 6 عنصر حياتي سنجيده شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143 به تاريخ 22/6/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 34 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه علم و مهندسي سراميك
متن مطالب شماره 4 (پياپي 604)، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است