|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/3: نقاط پرمعامله بورس در پاييز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4530 3/11/97 > صفحه 10 (بورس) > متن
 
 


نقاط پرمعامله بورس در پاييز
سهام شناور آزاد شركت ها چگونه تغيير كرد؟

نويسنده: فاطمه اسماعيلي

 د نياي اقتصاد : نگاهي به وضعيت نماد معاملاتي شركت هاي حاضر در بورس تهران تا پايان آذرماه نشان مي دهد تنها 4/ 17 درصد از سهام اين شركت ها به عنوان سهام شناور آزاد د ر اين بازار شناسايي شد ه و قابليت معامله د ر بازار سهام را د ارند . به عبارت د يگر حدود 83 د رصد از سهام بورسي د ر اختيار مالكان عمد ه است كه با اهد اف مد يريتي نگهد اري مي شود . در اين ميان صنايع كوچك و عمدتا تك نماد، از بيشترين سهام قابل معامله در بازار سهام برخوردارند.

اين آمار در حالي رقم خورده است كه نقش سهامداران عمده، سهامداري نيست و افزايش عرضه از سوي اين فعالان بازار، مي تواند با افزايش شناوري سهام، زمينه جذب نقدينگي هر چه بيشتر به بازار سهام را فراهم آورد. نقدينگي كه گاه در بازارهاي سفته بازانه سرگردان بوده و به دنبال كسب بازدهي بيشتر است. اين مهم اما نيازمند افزايش عمق بازار با افزايش سهام قابل معامله در آن است.بايد اذعان كرد حجم سهام شناور آزاد از جهات گوناگون همچون افزايش عمق، نقد شوند گي سهام و افزايش كارآيي بر بازار اوراق بهاد ار تاثيرگذار است. درخصوص سهامي كه از شناوري اندكي برخوردارند، عمدتا شاهد انحراف قيمت روز از قيمت منصفانه هستيم. اين وضعيت گاه زمينه دستكاري قيمت را نيز فراهم مي آورد. به اين ترتيب جذابيت خريد سهامي كه شناوري كمي دارند، براي سهامد اران بازار كاهش مي يابد. چرا كه علاوه بر امكان دستكاري قيمت و دور شدن از ارزش ذاتي، نقد شوند گي چنين سهامي نيز با كاهش قابل توجهي روبه رو مي شود.

  نگاهي به جزئيات شناوري سهام

آخرين آمار منتشر شده از سهام شناور شركت هاي بورسي روي سامانه كدال نشان مي دهد كه مالكيت بخش عمد ه اي از سهام شركت هاي پذيرفته شد ه د ر بازار سهام ايران د ر اختيار سهامد اران عمد ه يا فعالان حقوقي د ولتي و شبه د ولتي (تامين اجتماعي، سهام عد الت، صند وق هاي بازنشستگي، بيمه ها و...) قرار د ارد . بر اساس آخرين بررسي هاي به عمل آمد ه از 322 شركت حاضر د ر بورس تهران، كل سهام منتشر شد ه شركت هاي بورسي معاد ل يك هزار و 700 ميليارد و 866 ميليون سهم است. شايد باور اين نكته سخت باشد كه از اين تعد اد سهام منتشر شد ه حد اكثر 4/ 17 د رصد يعني حد ود 295 ميليارد و 862 ميليون سهم به عنوان سهام شناور آزاد د ر اين بازار شناسايي شد ه و قابليت معامله د ر بازار سهام را د ارند . با وجود اينكه همچنان ميزان سهام قابل معامله در بورس تهران بسيار پايين است؛ اما نسبت به پايان شهريورماه سال جاري افزايش 2/ 1 واحد درصدي را تجربه كرده است.آمار سهام شناور آزاد شركت هاي بورسي حكايت از آن د ارد كه د ر ميان 322 شركت مورد بررسي، 22 شركت د اراي سهام شناور آزاد بيش از 50 د رصد هستند . د ر اين ميان نماد معاملاتي بورس اوراق بهادار تهران با 95 د رصد سهام شناور آزاد د ر رتبه اول قرار گرفته است و پس از آن به ترتيب 90 و 81 د رصد از سهام شركت هاي بانك خاورميانه و سراميك هاي صنعتي اردكان، قابليت معامله د ر بازار سهام را د ارند .د ر حال حاضر، حد اقل ميزان سهام شناور آزاد د ر بورس تهران 10 د رصد براي شركت هاي پذيرفته شد ه د ر بازار د وم تعيين شد ه و اين حد نصاب د ر تابلوي فرعي و اصلي بازار اول به ترتيب 15 و 20 د رصد است. اين د ر حالي است كه گزارش پيش رو نشان مي د هد د ر حال حاضر 70 شركت بورسي، كمتر از 10 د رصد از سهام خود را به عنوان سهام شناور آزاد قرار د اد ه اند كه د ر اين ميان 12 شركت كمتر از يك د رصد سهامشان د ر بازار مورد معامله قرار مي گيرد .

  آخرين تغييرات سهام شناور شركت ها

بر اساس آخرين محاسبات مربوط به د وره منتهي به 30 آذر 97، سهام شناور آزاد 187 شركت بورسي افزايش و 120 شركت با كاهش (در مقايسه با پايان شهريور 97) همراه شد ه است. برآيند كلي اين تغييرات همان طور كه پيش تر عنوان شد، افزايش 2/ 1 د رصد ي سهام شناور آزاد د ر بورس تهران بود ه است.بيشترين سهم از افزايش سهام شناور آزاد نيز د ر د وره مورد بررسي به رشد 4/ 45 واحد د رصد ي سهم شناور آزاد شركت صنايع شيميايي سينا اختصاص دارد. بر اين اساس سهام شناور آزاد «شسينا»، از 5 درصد در شهريور97 به 4/ 45 د رصد افزايش پيد ا كرد . «ستران» نيز شرايط مشابهي را تجربه كرد و با افزايش 2/ 35 درصدي سهام آزاد شناور خود همراه شد. بنابراين نماد معاملاتي شركت سيمان تهران نيز د ر د وره گزارش شد ه با افزايش سهام شناور خود از 6/ 1 درصد در شهريور 97 به 8/ 36 درصد در آذرماه، شاهد رشد 2/ 35 واحد د رصد ي سهام قابل معامله خود د ر بورس تهران بود .د ر مقابل اما شاهد كاهش 4/ 52 واحد د رصد ي سهام شناور آزاد شركت صنايع سيمان دشتستان از 15/ 32 د رصد به 36/ 0 د رصد د ر د وره مذكور بود يم. «سفار» نيز سهام قابل معامله خود را 8/ 31 واحد د رصد كاهش د اد .

  صنايع بورسي از دوربين سهام شناور

با نگاهي به وضعيت صنايع 38گانه بورسي از منظر ميزان سهام شناور شركت هاي زيرمجموعه آنها، مشاهده مي شود بيشترين ميزان شناوري سهام در دست صنايع كوچك بازار و عمدتا تك سهم ها است. بر اين اساس گروه استخراج ساير معادن با تك نماد «كماسه» سهام شناوري به ميزان 7/ 69 درصد در اختيار دارد. پس از آن نيز 8/ 46 درصد از سهام دو زيرمجموعه گروه محصولات كاغذي قابليت معامله در بورس تهران را دارند. در ميان صنايع متوسط بورسي اما 7/ 24 درصد از سهام خودرويي ها با 28 نماد معاملاتي به عنوان سهام شناور آزاد د ر اين بازار شناسايي شد ه و قابليت معامله د ر بازار سهام را د ارند . اين رقم در ميان بانكي ها به 5/ 18 درصد مي رسد.در اين ميان نگاهي به صنايع كالايي بازار كه در زمره بزرگ ترين گروه هاي سهامي نيز قرار مي گيرند، خالي از لطف نيست. بررسي ها نشان مي دهد تا پايان آذرماه سال جاري، گروه فلزات اساسي با 20 نماد معاملاتي مورد بررسي، از سهام شناور 8/ 21 درصدي برخوردار است. اين ميزان در معدني ها به 2/ 16 درصد مي رسد. پالايشي ها و پتروشيمي ها نيز به ترتيب 6/ 13 و 11 درصد سهام قابل معامله در بورس تهران دارند.

نقاط پرمعامله بورس در پاييز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4530 به تاريخ 3/11/97، صفحه 10 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بارآثار ديگري از " فاطمه اسماعيلي"

  رونق سنجي بورس با سه نشانه / شاخص سهام ۲۳۶۲ واحد صعود كرد
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  كورس بورس با ارز و سكه / بازدهي بازار سهام از ۵۰ درصد گذشت
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 20/6/97
مشاهده متن    
  جريان شناسي پول ها در سهام / «دنياي اقتصاد» نقدشوندگي در ۳۷ صنعت بورسي را بررسي مي كند
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 19/6/97
مشاهده متن    
  فاز احتياطي در بازار سهام / شاخص بورس ۲۷۰ واحد كاهش يافت
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 15/6/97
مشاهده متن    
  شاخص سهام ۱۵۸۲ واحد صعود كرد: چرخش بورس با دو اهرم
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 13/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 19)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است