|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
ارمنستان و عمليات هاي نظامي هراكليوس عليه ساسانيان (سال هاي 622-628)
magiran.com >  مجله مطالعات ايراني >سال شانزدهم، شماره 32 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال هفدهم
شماره 34
پاييز و زمستان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 


مجله مطالعات ايراني ، سال شانزدهم، شماره 32عنوان:
ارمنستان و عمليات هاي نظامي هراكليوس عليه ساسانيان (سال هاي 622-628)


نويسنده(گان):
دكتر پرويز حسين طلايي،


چکيده:
ارمنستان از جمله سرزمين هاي حائل ميان ايران و روم در عصر باستان است كه از اواسط دوره اشكانيان تا پايان دوره ساساني، همواره به عنوان يكي از كانون هاي درگيري ميان دو قدرت بزرگ عصر باستان نقش آفريني كرده است؛ چراكه اين سرزمين نه تنها ازلحاظ اقتصادي بلكه ازلحاظ جغرافيايي، سياسي و استراتژيكي نيز از موقعيت مناسبي بهره مند بوده است. اين پژوهش بر آن است كه با استفاده از شيوه پژوهش هاي تاريخي و با استناد به منابع دست اول دوره مورد بررسي، به بررسي نقش و جايگاه ارمنستان در لشكركشي هاي هراكليوس در اواخر دوره ساساني بپردازد. يافته هاي اين پژوهش بيانگر اين است كه سپاه ساساني پس از قتل موريس، نزديك به دو دهه بر بسياري از سرزمين هاي شرقي بيزانس تسلط پيداكرده بود تا اينكه هراكليوس با كمك مالي كليسا، پس از احيا و سازمان دهي نيروها به جاي اينكه با نيروهاي ايراني حاضر در قلمرو بيزانس وارد كارزار شود؛ به عقب جبهه در ارمنستان لشكر كشيد تا بتواند از اين منطقه مهم مناطق غربي ايران ازجمله پايتخت ساساني را موردحمله خود قرار دهد. سياست هراكليوس نتيجه بخش بود و توانست اولين پيروزي خود را در ارمنستان به دست آورده، سپس ساسانيان را در نبرد نينوا با شكست قطعي روبرو سازد.

واژه هاي كليدي: .
نقش و جايگاه اولجايتو در فعاليت هاي
شهرسازي دوره ايلخاني 19
مژگان خان مرادي1

چكيده
در دوره ايلخاني با آنكه شهرسازي و عمران در زمان هلاكو آغاز گرديد، اما در دوره اولجايتو به بالندگي رسيد؛ به گونه اي كه وي چهار شهر به نام هاي سلطانيه، سلطان آباد چَمچَمال، اولجايتوآباد و آق قلعه را ساخت. آگاهي از ضروريات و نيازهاي يك شهر سلطنتي يا پايتخت، استفاده از تجارب موفق شهرسازي غازان، به ارث بردن خزانه اي غني، وجود نيروي متخصص و كارگزاراني مايل به عمران، سبب ترغيب شهريار ايلخاني به شهرسازي گرديد. برخلاف عصر غازاني كه شهر جديد در كنار شهرهاي قديم شكل مي گرفت، در اين دوره شهر جديد، هويت كاملاً مستقلي داشت. با اين وجود در اصول شهرسازي كاملاً پيرو سنن شهرسازي ايراني- اسلامي بود و در ايجاد فضاهاي شهري به تمام نيازهاي شهرنشينان توجه مي شد كه در اين بين سلطانيه نمونه كامل و سرآمد شهرهاي نوبنياد به شمار مي رود. صدور فرمان ساخت شهر توسط ايلخان و طرح از پيش تعيين شده شهر يكي از نكات درخور توجه در شهرسازي عصر اولجايتو است. پژوهش پيش -رو در پي آن است تا با استفاده از متون تاريخي برجاي مانده و داده هاي باستان شناختي موجود، تصويري كلي از شهرسازي در روزگار اولجايتو و عوامل موثر بر شكل گيري شهرها ارائه كند.

واژه هاي كليدي: ايلخاني، اولجايتو، شهرسازي، سلطانيه، سلطان آباد چَمچَمال، ابواب البر.بررسي نسخه خطي تاريخ سلاطين عجم
(روزمه خسروان پارسي)  37

دكتر سهم الدين خزائي1

چكيده
تاريخ سلاطين عجم يكي از آثار وقار شيرازي، پسر وصال شيرازي، در دوره ي بازگشت ادبي و سده ي سيزدهم هجري است. اين اثر به دليل هماهنگي و هم گامي با موج ادبي زمانه ي نويسنده از جايگاه ويژه اي برخورداراست. اين اثر تاريخ ايران باستان را همانند الگوهاي مورد استفاده ي خود در چهار دوره پيشداديان، كيانيان، اشكانيان و ساسانيان مورد بررسي قرارداده و در آن تلاش كرده تا سبك خراساني و زبان فارسي سره را در نوشته خود به كارگيرد و از نظر تاريخي نيز تلاش كرده تا هم گام با باستان گرايي شكل گرفته، در اين دوره بتواند نقشي ايفا نمايد. در پژوهش حاضر بر اساس روش توصيفي- تحليلي و با تكيه بر متن نسخه خطي تاريخ سلاطين عجم سعي بر آن است تا بخش پيشداديان نسخه خطي «تاريخ سلاطين عجم» را مورد بررسي قرار داده، منابع وقار شيرازي براي نگارش اين اثر و همچنين بررسي فضاي فرهنگي معاصر با دوره ي نويسنده شناسايي شود.


واژه هاي كليدي: وقار شيرازي، تاريخ سلاطين عجم، روزمه خسروان پارسي، شاهنامه، بازگشت ادبي.


جايگاه نام در ايران باستان 57 

دكتر وحيد روياني(نويسنده مسئول)1
مرتضي نيازي 2
چكيده
نام ها از گذشته تاكنون مهمترين عامل هويت بخشي و تمايز افراد در جامعه بوده اند. نوع انتخاب نام علاوه بر اينكه گوياي نگرش فرد به خود، جامعه و طبيعت است، انديشه ديني و مذهبي او را نيز آشكار مي سازد. در پژوهش هاي تاريخي و اجتماعي با مراجعه به متون تاريخي و بررسي اسامي خاص متداول در هر دوره مي توان بافت قوميتي و مذهبي و پراكندگي اجتماعي هر دوره را سنجيد. آنچنان كه يافته هاي باستان شناسي و اسناد تاريخي نشان مي دهند، عوامل متعددي در ايران باستان در گزينش اسامي ايرانيان دخيل بوده اند، ولي مذهب نقش اساسي را به عهده داشته است. در اين مقاله ابتدا به جايگاه نام و نام گذاري و مراسم و آيين هايي كه براي نام گذاري در ايران باستان و خصوصاً دوران ساسانيان مرسوم بوده و همچنين شيوه هاي انتخاب نام براي افراد پرداخته شده، سپس نقش نام و كاركردهاي آن در اوستا كه مهترين كتاب بازمانده از دوران باستان است، مورد بررسي قرار گرفته است. تابوي نام و قدرت نهفته در نام هاي مقدس و اساطيري، يكي ديگر از موضوعات مرتبط با نام در دوره ساسانيان است كه شاهان از آن در جهت اهداف سياسي خود استفاده مي كردند؛ همچنين تداوم نام در دين مزديسنا و انديشه شاهان ساساني مطلب ديگري است كه نويسندگان بدان پرداخته و نشان داده اند دغدغه مانايي نام، انگيزه ساخت بسياري از بناهاي با ارزش دوره ساساني و عامل شكل گيري برخي قوانين فقهي و حقوقي دين مزديسنا مي باشد.

واژه هاي كليدي: نامگذاري، ايران باستان، تولد، انديشه مزديسناآيين هاي عياري و جوانمردي در داستان سمك عيار  75
علي زريني(نويسنده مسئول)1
دكتر رضا سميع زاده2
دكتر سيد اسماعيل قافله باشي3
چكيده
سمك عيار قديمي ترين نمونه باقي مانده از داستان پردازي فارسي است. اولين داستان بلند و طولاني منثوركه امروزه در دست است و يكي از زيباترين و دلكش ترين داستان ها در زبان و ادبيات فارسي است كه با نثري ساده، روان و زيبا نوشته شده است. از اين كتاب درباره اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران در قرون ششم و هفتم اطلاعات زيادي به دست مي توان آورد. از جمله اين اطلاعات اجتماعي در مرحله اول وضع عياران يا جوانمردان و رسوم مربوط به آنها در جامعه آن روزگار و قبل از آن است. سمك عيار فقط داستاني عاشقانه نيست، بلكه مي توان گفت كه يك حماسه منثور است كه متعلق به طبقات متوسط و پايين جامعه بوده و به گونه اي شفاهي نقل مي شده تا آنكه مكتوب شده است. داستان هاي عاميانه، اصلي بسيار كهن در تاريخ زندگي يك قوم دارند. در اين داستان، عياران و جوانمردان به همه اصل هاي اخلاقي، انساني، اجتماعي و مردمي معتقد و پايبند ند. آيين ها، رسوم و اوصاف اخلاقي اين طبقه در جاي جاي كتاب به تناسب سخن ذكر شده كه در اين پژوهش مهمترين آنها استخراج و بررسي شده است.

واژه هاي كليدي: عيار، سمك عيار، جوانمردي، آيين هاي عياري و جوانمرديبررسي فرهنگ عامه در فيروزشاه نامه محمد بيغمي 101
دكتر زهرا سيديزدي(نويسنده مسئول )1
فرزانه حكيمي پور 2
چكيده
بدون شك داستان هاي عاميانه بخش مهمي ازفرهنگ عامه به شمارمي آيد. به ويژه دركشورهايي مانند كشور ما كه مورخان اعتنايي به شرح و توصيف زندگي مردم نداشته اند؛ اين داستان ها اهميت بيشتري مي يابد و به عنوان منبعي مهم براي كسب آگاهي آداب، عادات، رسوم وسنن آن ها درمي آيد. داستان فيروزشاه نامه پس ازسمك عيار و داراب نامه ازمهم ترين داستان هاي عاميانه به شمار مي رود كه ازاصالت برخوردار است. فيروزشاه نامه يكي ازمتون ارزشمند منثور ادبيات فارسي و درواقع مجلد سوم و دنباله كتابي است كه دو مجلد آن به عنوان داراب نامه مشهوراست. اين كتاب تاليف محمد بيغمي از آثار قرن نهم هجري است؛ اما پيداست كه منشا بسيار قديمي تر دارد. از اين اثر علاوه بر استفاده هاي دستوري، لغوي و زبان شناسي، مطالب زيادي درحوزه جامعه شناسي تاريخي مي توان به دست آورد. مطالعه و شناخت اين ميراث مهم فرهنگي، شناخت هرچه بهترگذشته فرهنگي وجامعه شناسي سرزمين ايران را به دنبال دارد و تحول فكري وتكامل اجتماعي مردم آن را نشان مي دهد. بررسي باورها، آيين ها و ديگر عناصر فرهنگ عامه درفيروزشاه نامه موضوع اين مقاله است كه به شيوه توصيفي -تحليلي با مراجعه به منابع كتابخانه اي نوشته شده است. گفتني است اين كتاب از جهت داشتن عناصرفولكلوريك اثري درخورتوجه است.آداب ورسوم اجتماعي و فرهنگي و باورهاي خرافي به ترتيب بالاترين بسامد را در عناصرفرهنگ عامه فيروزشاهنامه دارا مي باشند.

واژه هاي كليدي: فرهنگ عامه، فيروز شاه نامه، مولانا محمد بيغمي


تحليل انتقادي روايت هاي منتخب پهلوي گرايان و طرفداران دكتر مصدق در باره واقعه 28 مرداد 1332 113
مظفر شاهدي(نويسنده مسئول) 1
دكتر اسماعيل حسن زاده2
چكيده
در باره روند تكوين، شكل گيري و ماهيت واقعه 28 مرداد 1332، روايت هاي گوناگوني، كه گاه متعارض و كاملاً وارونه مي نمايد، ارائه شده است. در مقاله حاضر تلاش مي شود، با تحليل انتقادي روايت هاي برگزيده پهلوي گرايان و طرفداران دكتر محمد مصدق، دلايل و فرايندهايي رديابي شود كه، راويان را به كانون سازي، شخصيت پردازي و برجسته سازي پيرامون واقعه 28 مرداد 1332 رهنمون ساخته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، نگاه متفاوت راويان، كه از زاويه ديد ويژه اي نشئت مي گرفته است، شبكه هاي معنايي و محتوايي گوناگوني را از واقعه 28 مرداد ارائه داده است؛ تاجايي كه، گروهي از راويان، واقعه 28 مرداد را «كودتا» دانسته، آن را نكوهش كرده اند و شماري ديگر، آن را به مثابه «قيام و رستاخيز ملي» مورد ستايش قرار داده اند. مدعاي پژوهش حاضر اين است كه: علايق، خاستگاه و جايگاه خانوادگي، عقيدتي- ايدئولوژيكي، سياسي و اجتماعي راويان، زواياي ديد و شبكه هاي معنايي و محتوايي گوناگوني را در آثار و نوشته هاي آنها پديد آورده؛ موجب شده است تا، در تحليل گفتمانيِ دلايل بروز واقعه 28 مرداد، به برجسته سازي ها و حاشيه راني ها، كانون سازي ها و شخصيت پردازي هاي دلخواه دست بزنند.
واژه هاي كليدي: واقعه 28 مرداد، تحليل انتقادي روايت، كانون سازي، برجسته سازي، شخصيت پردازي، پهلوي گرايان، محمد مصدق.بلاغت طنز در آثار اديب قاسمي كرماني  129
دكتر نسرين فلاح(نويسنده مسئول)
دكتر احمد اميري خراساني
چكيده
اديب قاسمي (1238- 1308ه.ش)، نويسنده و شاعر طنزپرداز كرماني در زمان قاجاريه بود. تدريس در دارالفنون و حشر و نشر با مشروطه خواهان را از ويژگي هاي بارز حيات او دانسته-اند. وي نيستان و خارستان را با نظيره گويي از بوستان و گلستان سعدي تاليف كرد. اين نظيره-گويي طنزآميز با ابتكار شخصي مولف خويش همراه گشته و مجموعه اي متنوع و مفرح را فراهم نموده است. بلاغت طنز در آثار اديب قاسمي با شگردها وصنعت هاي خاصي در دو شاخه علم معاني و بيان برجسته شده كه افزون بر معرفي سبك وي، يافته هاي ارزشمندي را در زمينه پيوند طنز و بلاغت سنتي ارائه نموده است. اين پژوهش به شيوه اي تحليلي- توصيفي، شگردهاي بلاغي طنزپردازي در آثار اديب قاسمي كرماني و كاركردهاي هريك را در پيوند با مخاطب و كل متن تحليل نموده است. يافته ها نشان داده كه كاربرد صنعت هاي ادبي با محوريت تشبيه، در شكل گيري سبك اديب و برجسته سازي طنز وي نقشي موثر داشته است.

واژه هاي كليدي: طنز، بلاغت، كليات آثار اديب قاسمي كرماني، علم معاني و بيان.بررسي نمودهاي فرهنگ سازماني ايرانيان
در آيين بارِعصر ساساني با تكيه بر شاهنامه فردوسي 143
صديقه قاسم زاده(نويسنده مسئول)1
دكتر ابراهيم واشقاني2
چكيده
بار به معني اجازه ورود و اذن دخول دادن است و آن، آيين بر تخت نشستن پادشاه وپذيرفتن اشخاص است. بار، يكي از مهم ترين آيين هاي كشوري در ايران و يكي از آشكارترين مثال هاي پيوستگي و استمرار فرهنگ اين كشور و نفوذ آن درفرهنگ هاي ديگر كشورهاست . جشن ها و مراسم رسمي و به حضور پذيرفتن سفيران و نمايندگان ديگر كشورها از ويژگي هاي مهم فرهنگ سازماني هستند . فرهنگ سازماني عبارت است از مجموعه اي از باورهاي بادوام كه از طريق واسطه هاي نمادين ، مبادله مي شوند و در زندگي كاري انسان ها معني پيدا مي كنند . آيين بار، يك فرهنگ سازماني در دربار شاهان ايران بوده است. به همين منظور آموختن رسوم بار ، بخشي از برنامه تربيت شاهزادگان، همه درباريان و عموم ايرانيان- هريك به فراخور حال و سطح خويش- بود و به ويژه شاهزادگان، تعليماتي ويژه مي آموختند تا اين آيين را به بهترين وجه برگزار كنند يا در آن حضور يابند. در اين مجال با تحقيق درآيين بار در بخش تاريخي شاهنامه به روش تحليلي و توصيفي، چگونگي بار دادن و زمان و مكان، انواع و ملزومات آن را بررسي مي نماييم و هدف، بازنمودن بخشي از فرهنگ سازماني غني و دقيق ايرانيان است. درحقيقت، سوال اساسي در اين مقاله آن است كه «بار» در دولت هاي ايراني چه ماهيت و چه جايگاهي داشته است؟ نتايج نشان مي دهد كه بار براي ايرانيان، تنها مجالي براي ديدار شاه و مردم نبوده، بلكه حلقه بسيار مهمي از زنجيره مستحكم و قرين توفيق مديريت در دولت هاي ايراني باستان بوده كه بعدها در ايران عصر اسلامي نيز تداوم يافته است.
واژه هاي كليدي: شاهنامه، فرهنگ سازماني، آيين بار، مديريت، ساسانيانتاثير اندرزهاي اردشير ساساني بر سياست نامه
خواجه نظام الملك 167
دكتر محسن مرسلپور(نويسنده مسئول) 1
حسين شيرمحمدي 2

چكيده
اندرزنامه اردشير مجموعه اندرزهايي است منتسب به اردشير اول ساساني در باب حكومت-داري كه آن را خطاب به اخلافش به جاي گذاشته است، كه مطول تر از نسخه كنوني بوده و الگوي عمل را براي شاهان ساساني و پس از ترجمه به زبان عربي، براي حكام مسلمان فراهم ساخت. اين اندرزنامه در قرون نخستين اسلامي با عنوان عهد اردشير اشتهار زيادي داشته و گويا در همان زمان نيز نسخه كاملي از آن موجود نبوده است. خواجه نظام الملك در جهت تغيير نگرش قبيله اي سلجوقيان به الگوي ملكداري ايراني، به تدوين سياست نامه همت گماشت. از مهم ترين منابع نظام الملك در تدوين سياست نامه، عهد اردشير بوده كه در عهد خواجه، نسخه عربي آن موجود بوده است. نظام الملك عباراتي از اردشير نقل كرده كه در عهد اردشير نيز وجود دارند كه نشان دهنده دسترسي خواجه نظام الملك به عهد اردشير و وام گيري از آن است. در بسياري از مباحث سياست نامه از جمله در صفات شخصي سلطان، دين ياري و اصول ملكداري، مي توان اقتباس از اندرزهاي اردشير را مشاهده نمود. مقاله حاضر بر آن است تا با رويكردي تحليلي به بررسي صحت انتساب اندرزنامه به اردشير، جايگاه عهد اردشير در قرون نخستين اسلامي و بازيابي اندرزهاي اردشير در سياست نامه خواجه نظام-الملك بپردازد.

واژه هاي كليدي: ايران باستان، عهد اردشير، سياست نامه، نظام الملك، اندرزنامهتحليل يادمان هاي تاريخي گردشگري
شهري با استفاده از تكنيك سوات
(مطالعه موردي: شهركرمان) 181
دكتر شمس الدين نجمي 1
دكتر حجت الله شرفي2 (نويسنده مسئول)
ياسر صباحب گراغاني3
چكيده
صنعت گردشگري با درآمد سالانه1000ميليارد دلار در جهان، يكي از مهم ترين پديده هاي قرن حاضر است كه علاوه بر فقرزدايي، عدالت گستري و اشتغال زايي، درآمد بالايي را ايجاد كرده است. در اين ميان شهر كرمان نيز به دليل شرايط خاص جغرافيايي داراي استعدادهاي فراواني در زمينه گردشگري مي باشد، كه مي توان به جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي آن اشاره نمود. هدف اين مقاله، شناخت جاذبه هاي شهر كرمان و تحليل آن بر مبناي مدل سوات مي باشد. در اين راستا، فرضيه تحقيق به صورت كاربست ذيل تدوين شده است: به نظر مي رسد، شهر كرمان از توانمندي هاي لازم جهت ارتقاي گردشگري تاريخي برخوردار است. روش تحقيق مقاله حاضر، توصيفي- تحليلي مبتني بر شيوه اسنادي مي باشد. يافته هاي تحقيق حاكي از اين واقعيت است كه اين شهر به لحاظ موقعيت جغرافيايي خاص خود ظرفيت تبديل شدن به يكي از قطب هاي بزرگ گردشگري تاريخي در جنوب شرقي كشور را داراست، كه مانع اساسي و ضعف بزرگ در راه رسيدن به اين هدف، به تعدد تصميم گيران و مسائل مديريتي وضع موجود و ضعف در زير ساخت ها باز مي گردد. نتايج تحقيق نشان مي دهد، شهر كرمان ظرفيت لازم براي تبديل شدن به قطب گردشگري را دارد و بين عوامل جاذب گردشگري، عوامل راهبردي و زمينه هاي قدرت، ضعف، فرصت و تهديدها در شهر كرمان رابطه معني داري وجود دارد.

واژه هاي كليدي: گردشگري شهري، گردشگري فرهنگي، مدل سوات، شهر كرمانعناصر دگرديسي در داستان شيخ صنعان و دختر ترسا  201
دكتر ليلا هاشميان1 (نويسنده مسئول)
مريم رحماني2

چكيده
انسان در طول زندگي خود ممكن است دچار دگرگوني در اعماق وجودش شود و همين دگرگوني است كه مسير زندگي او را متحول مي نمايد. داستان شيخ صنعان نيز، داستان تحول و دگرديسي انساني است كه با يك تلنگر، اعماق درونش فرومي ريزد و نهان وجودي ضميرش آشكار مي گردد. در اين داستان چند عامل ازجمله رويا، عشق، گناه و مرگ نقش بارزي در تحول دو شخصيت اصلي داستان ايفا مي كنند كه هريك از اين عوامل در جاي خود درخور تامل و بررسي هستند. در مقالـه حاضر، سعي مي شود ضمن پرداختن به مقوله عشق، رويا، توبه و مرگ به عنوان عناصر دگرديسي در بين ابناي بشر، به بررسي اين مسائل در داستان شيخ صنعان پرداخته گردد.

واژه هاي كليدي: دگرديسي، مرگ، عشق، شيخ صنعان، دختر ترسا.


کليدواژگان:
ارمنستان، خسروپرويز، هراكليوس، نينوا


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

  

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
متن مطالب شماره 34، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است