|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
پيش بيني سرعت موج برشي در مخزن نفتي به روش آماري-احتمالاتي
magiran.com >  فصلنامه مهندسي معدن >سال سيزدهم، شماره 38 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال سيزدهم
شماره 38
بهار 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 


فصلنامه مهندسي معدن ، سال سيزدهم، شماره 38عنوان:
پيش بيني سرعت موج برشي در مخزن نفتي به روش آماري-احتمالاتي


نويسنده(گان):
هادي فتاحي*، زهرا ورمزياري، مصطفي يوسفي راد،


چکيده:
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاص ﭘﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﺪﻟﺴﺎزي در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺨﺎزن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻐﺰه ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﻐﺰه ﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل دﻗﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﯾﮏ روش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎري- اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻗﻄﻌه اي - شبيه ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه ﻧﮕﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اي ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ها تصحيح شده در ميدان مارون شامل 4000 ست داده كه 70 درصد آن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روش ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ورودي، در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﺑﺮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ورودي، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﻓﺸﺎري اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روش ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺮآورد ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ در ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، دﻗﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.

کليدواژگان:
سرعت موج برشي، روش رگرسيون قطعه اي، شبيه سازي مونت كارلو، مخزن هيدروكربوري


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

  

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي
متن مطالب شماره 16، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است