|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
عوامل اجتماعي موثر بر مديريت بدن در نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر اصفها1
magiran.com >  فصلنامه رفاه اجتماعي >سال هفدهم، شماره 67 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال هجدهم
شماره 69
تابستان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 


فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال هفدهم، شماره 67عنوان:
عوامل اجتماعي موثر بر مديريت بدن در نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر اصفها1


نويسنده(گان):
اشرف عبدالحسيني، منصور حقيقتيان،


چکيده:
مقدمه: مديريت بدن به معناي نظارت و دستكاري مستمر ويژگيهاي ظاهري و مرئي بدن است كه در اين تحقيق به كمك معرفهاي كنترل وضعيت جسماني، رفتارهاي مبتني بر اصلاح و تغيير، رفتارهاي بهداشتي و آرايشي، سبك تغذيه، رفتارهاي پوششي به شاخصي اساسي تبديل شده است. بدن يك هستي زيست شناختي و روان شناختي صرف نيست، بلكه پديده اي است كه به صورت اجتماعي ساخته و پرداخته مي شود. بنابراين، در هر جامعه اي بدن انسان، يك واقعيت جسماني و يك واقعيت اجتماعي دارد. شكل، اندازه، پوشاك و زينت بدن انسان وسيله اي براي ارتباط و انتقال اطلاعات به ديگر اعضاي جامعه است، آنها مي توانند اطلاعاتي را درباره سن، جنس، پايگاه اجتماعي، اشتغال و عضويت در يك گروه خاص را منتقل نمايند. در حالت كلي مي توان گفت كه بدن يك فرهنگ است و موضوعات اساسي درون آن فرهنگ را به نمايش مي گذارد. در واقع در هر جامعه اي زندگي روزمره آن يك فرهنگ خاصي دارد كه با فرهنگ ساير جوامع و حتي خرده فرهنگهاي درون يك جامعه متمايز و متفاوت است، بدن و چگونگي مديريت آن در ابعاد مختلف بستگي به هنجارهاي فرهنگي، اجتماعي و ديني هر جامعه دارد. پس مي توان گفت كه مديريت بدن يك مسئله شخصي نبوده بلكه مسئله كاملاً اجتماعي و فرهنگي است و عوامل مختلف در آن تاثير دارند. در مجموع، بدن و چگونگي مديريت آن عامل انتقال دهنده معناي اجتماعي، ايجاد ارتباطات اجتماعي، بروز هويت و نشان دهنده اعتقادات دروني و در كل نشانه شخصيت فردي و اجتماعي هر انسان است.
روش: از بين روشهاي تعريف شده از طرف صاحبنظران علوم اجتماعي، روش تحقيق حاضر را بايد از نوع پيمايشي دانست. جامعه آماري، كليه جوانان 15 تا 29 ساله مناطق 14 گانه شهر اصفهان بالغ بر 551653 نفر بودند. شيوه نمونه گيري در اين تحقيق سهميه اي بوده است. تعداد حجم نمونه براساس فرمول كوكران 384 نفر تعيين شده است. اين حجم نمونه با توجه به احتمال 05/0 خطا و 95/0 سطح اطمينان انجام گرفته است. همچنين مقدار p و q به طور مساوي در نظر گرفته شده است. فرضيات تحقيق براساس نظريات آنتوني گيدنز، بورديو، گافمن، گربنر و فدرستون شكل گرفته است. در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه تنظيم شده در اين پژوهش، مشتمل بر 82 سوال بود كه شامل سوالاتي درباره ويژگيهاي عمومي پاسخگويان و سوالات و گويه هايي درباره هر يك از متغيرهاي تحقيق به شكل طيف پنج و شش درجه اي و به صورت پاسخ بسته و باز طراحي شده است. داده هاي تحقيق پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري پيشرفته SPSSver.15 توصيف و تحليل شده است. يكي از شرايط اساسي در تفسير نتايج، ارزش و قابليت اعتماد ابزار مورد استفاده در پژوهش مي باشد، به همين خاطر بعد از طراحي پرسشنامه و قبل از اجراي نهايي آن اين ضرورت احساس شد كه پرسشنامه استفاده شده در تحقيق از نظر اعتبار و پايائي سنجيده شود. اعتبار سوالات مربوط به سازه ها ، از طريق روش تعيين اعتبار محتوائي و با گردآوري نظرات داوران و متخصصان علوم اجتماعي در خصوص معرفها ، مورد ارزيابي جدي قرار گرفته (اعتبار صوري) و با جمع بندي نظرات آنها گويه ها ويرايش شدند. پايائي تحقيق به منظور حصول تكرارپذيري ابزار سنجش انجام مي شود. در پژوهش حاضر جهت برآورد اين امر از ضريب آلفاي كرونباخ كه دقيق ترين شاخص سنجش هماهنگي دروني سوالات يك پرسشنامه است، براي تعداد 30 پرسشنامه اوليه تحقيق انجام گرديد كه شاخصهاي مورد بررسي داراي پايائي لازم بودند، از اين رو توصيف و آزمون روابط متغيرها از نظر علمي معتبر است. در نهايت، از آمار توصيفي و همچنين آمار استنباطي براي آزمون روابط بين متغيرها استفاده شد و در مرحله فراتر از آن از رگرسيون براي پيش بيني روابط متغيرها استفاده شد.
يافته ها : براي ارزيابي متغير مديريت بدن كه متغير وابسته تحقيق بود، از 30 گويه در سطح اندازه گيري رتبه اي، به صورت يك طيف پنج قسمتي استفاده شده است. نمره 150 نشانگر بالاترين سطح مديريت بدن و نمره 30 نشانگر پايين ترين سطح مديريت بدن بود. ميانگين مشاهده شده متغير مديريت بدن براي جوانان دختر مورد مطالعه 87/101 و جوانان پسر مورد مطالعه، 47/86 بود كه نشان دهنده اين است كه دختران جوان نسبت به پسران جوان رفتارهاي مديريت بدن بالاتري را كسب كرده اند. همچنين، از بين پنج بعد مديريت بدن، دو بعد از آن يعني بعد رفتارهاي مبتني بر اصلاح و تغيير بدن و رفتارهاي بهداشتي و آرايشي بدن در بين دختران جوان نسبت به پسران جوان به طور قابل ملاحظه اي متفاوت و بالاتر بود و در مورد سه بعد ديگر تفاوت چنداني بين دختران و پسران جوان مشاهده نشد. نمره 25 نشانگر بالاترين سطح رفتارهاي مبتني بر اصلاح و تغيير بدن و نمره 5 نشانگر پايين ترين سطح رفتارهاي مبتني بر اصلاح و تغيير بدن بود. ميانگين مشاهده شده رفتارهاي مبتني بر اصلاح و تغيير بدن در بين دختران جوان (33/14) و در بين پسران جوان (04/7) بود. اين مسئله يعني وارد آمدن فشار هنجاري، در دختران جوان بواسطه انتظاري كه جامعه از آنها براي» زيبا بودن» و «متناسب بودن» دارد، نمود بيشتري مي يابد. نمره 40 نشانگر بالاترين سطح رفتارهاي بهداشتي و آرايشي بدن و نمره 8 نشانگر پايين ترين سطح رفتارهاي بهداشتي و آرايشي بدن بود. در مورد بعد رفتارهاي بهداشتي و آرايشي بدن، ميانگين مشاهده شده اين بعد در بين دختران جوان، 85/29 و از سطح بالايي برخوردار بود و نشان دهنده توجه بيش از اندازه دختران جوان به رفتارهاي بهداشتي و آرايشي بدن است. همچنين، ميانگين مشاهده شده در بين پسران جوان 75/22 بود كه به خاطر توجه كم تر پسران جوان نسبت به برخي از رفتارهاي آرايشي بدن است. براساس نتايج استنباطي بين متغيرهاي هويت اجتماعي (282/0=r)، هويت ديني (158/0=r)، هويت جنسيتي (188/0=r)، سرمايه فرهنگي (234/0=r)، سطح تحصيلات و مديريت بدن در ميان زنان همبستگي وجود داشته و بين متغيرهاي هويت اجتماعي (261/0=r)، هويت ديني (141/0=r)، هويت جنسيتي(175/0=r) و مديريت بدن در ميان مردان همبستگي وجود داشته است. همچنين، در تحليل رگرسيوني بين متغيرهاي جنسيت، هويت اجتماعي، سرمايه فرهنگي، جلب توجه و مديريت بدن در ميان جوانان همبستگي معني داري وجود داشته و اين متغيرها توانسته اند تا 47 درصد از واريانس مديريت بدن را تبيين كنند.
بحث: با توجه به نتايج تحقيق مي توان عنوان نمود، دختران جوان به ظواهر جسماني و بدني خود اهميت ويژه اي مي دهند. در شرايط حاضر مديريت بدن و ظاهر نيز براي پسران از اهميت ويژه اي برخوردار است كه احتمالاً مي تواند متاثر از ويژگيهاي مدرنيته متاخر باشد. زيرا در مدرنيته متاخر، آنچه ما مي پوشيم يا آنچه كه بدن خود را توسط آنها آراسته مي كنيم، نوعي ايده بدن محوري را مطرح مي كند كه خود و شخصيت ما را مي سازد. درنتيجه، دختران جوان به آن ظواهري از زندگي خود اهميت داده و بر آن نظارت دارند كه تحت كنترل و در حوزه قدرت خود دارند. بدن حامل هويت براي آنان است. و به همين دليل است كه اهميت دادن به ظواهر جسماني در بين دختران از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. اما بر اساس نتايج به دست آمده در بين پسران، مديريت بدن شايد به اين دليل مهم باشد كه پسران جوان نيز همچون دختران، از اين طريق مي خواهند هويت شخصي خود را كه تا حدودي متمايز از ارزشها و هنجارهاي اجتماعي محيط اطراف خود است، باز يابند.

کليدواژگان:
جوانان دختر و پسر، مديريت بدن، هويت اجتماعي


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

  

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم پرستاري و مامايي
شماره 4 (پياپي 504)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است