آرشیو پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۵، شماره ۲۳۶۳۶
اقتصاد روز
۱۹

با افزایش تولید در واحد سطح و اصلاح شالیکوبی ها: خودکفایی برنج طی 3 سال آینده امکان پذیر است.

با افزایش تولید در واحد سطح و اصلاح شالیکوبی ها: خودکفایی برنج طی 3 سال آینده امکان پذیر است. با افزایش تولید برنج در واحد سطح، همراه با کاهش ضایعات این محصول، خودکفایی در برنج محقق خواهد شد. محمدرضا اسکندری - وزیر جهاد کشاورزی - با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای خودکفایی در برنج به عنوان یک محصول استراتژیک در کشور گفت: اگر طرح های تجهیز و نوسازی و تسطیح و یکپارچه سازی اراضی، نوع برنج کشت شده و تغذیه را اجرایی و در کنار آن با بهبود وضعیت شالیکوبی ها و نوسازی صنایع از ضایعات برنج جلوگیری کنیم، در یک پروژه سه ساله که از امسال آغاز شده است، به نقطه قطع واردات برنج و خودکفایی در تولید این محصول می رسیم. اسکندری افزود: با اجرای این طرح ها متوسط تولید برنج در هر هکتار از پنج تن در هکتار به 4/6 تن در هکتار افزایش می یابد که با این میزان تولید بدون افزایش سطح کشت به سمت خودکفایی حرکت می کنیم. او با بیان این که سالانه برای تامین برنج مورد نیاز کشور حدود 300 تا 500 هزار تن برنج وارد می شود، تصریح کرد: در صورت کنترل ضایعات برنج و اصلاح شالیکوبی ها، تولید مازاد بر نیاز نیز محقق خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی درباره استفاده از برنج تراریخته در کشور گفت: از آنجا که محصولات تراریخته اجازه ورود به بازارهای جهانی را ندارند، ما نیز هیچ گونه برنامه ای برای استفاده و تکثیر آن نداریم. اسکندری افزود: با وجود این که به فناوری تولید این محصول دست یافته ایم اما به دلیل مشکلات زیست محیطی و بهداشتی آن و تحریم کشورهایی که از محصولات تراریخته استفاده می کنند، ما نیز فقط تا زمانی که به عنوان عامل خطرزا شناخته نشود به عنوان یک دانش و علم از آن در آزمایشگاه ها استفاده می کنیم.