آرشیو پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰، شماره ۲۰۱۲۶
ادب و هنر
۱۰

شعری تقدیم به دانشمند هسته ای شهید مصطفی احمدی روشن

از آن گلی که شکستید هزار غنچه بروید...

محمدرضا وحیدزاده

اگر که شوکت این باغ، به چشم تنگ تو خار است

به گوش خود بسپار این فقط شروع بهار است

به تیغ و دشنه تن ما نکرده پشت به میدان

و نیز جای سر ما، نه شانه که سر دار است

از آن گلی که شکستید هزار غنچه بروید

مباش در پی شاهد، فزون ز حد شمار است

به شهریاری شهر شرف رسیده هر آن کس

که مرگ در نظرش جز میان معرکه عار است

هلاسیوف برهنه، شما و سینه چاکم

که بی قراری ایل از صدای پای سوار است

شکستن گل اگر چه نشانده غم به دل باغ

به جاده لاله نشاندن به پیشوازی یار است