آرشیو دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱، شماره ۲۵۴۸
جامعه
۱۳

خبر

کمبود 2 هزار دستگاه دیالیز و 500 متخصص کلیه در کشور

معاون انجمن بیماران کلیوی ایران گفت: با کمبود حداقل دو هزار تخت دیالیز در کشور و فرسودگی شدید بخش قابل توجهی از دستگاه های دیالیز مواجه هستیم.

شهرداری 3 پایگاه انتقال خون را تخریب کرد

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور با انتقاد نسبت به تخریب و تعطیلی سه پایگاه انتقال خون تهران به علت برنامه های عمرانی شهری و مترو توسط شهرداری از وضعیت زرد و کمبود خون در پایتخت خبر داد.