آرشیو شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳، شماره ۲۹۳۹
جامعه
۱۲

کارگر ساختمانی جدیدی تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد

مهر| معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 800 هزار کارگر ساختمانی طی 4 سال بیمه شدند، گفت: سازمان به تعهدات خود عمل کرده است و پوشش بیمه یی کارگران ساختمانی جدید در سال جاری در انتظار تصمیم و رای نمایندگان مجلس است. محمدحسن زدا افزود: براساس قانون قرار بود سازمان تامین اجتماعی هر سال 200 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و طی 4 سال 800 هزار نفر بیمه شدند و بدین ترتیب سازمان به تعهد قانونی خود عمل کرده است. وی گفت: آخرین گروه کارگران ساختمانی سال گذشته بیمه شدند و بیمه 50 هزار نفر آنان نیاز به تامین اعتبار داشت که در نهایت در اسفند ماه بودجه مورد نظر تامین و کارگران ساختمانی بیمه شدند. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در سال جاری فعلاتعهد و برنامه یی برای بیمه افراد جدید نداریم و به تمامی تعهدات قبلی خود عمل کرده ایم. زدا با اشاره به اینکه در سال جاری کارگر ساختمانی جدیدی تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد، گفت: پوشش بیمه یی کارگران ساختمانی در سال جاری در انتظار نظر نمایندگان مجلس است. به گفته زدا، تازمان تصویب قانون کارگران ساختمانی، فرد جدیدی به کارگران بیمه شده قبلی اضافه نخواهد شد و پس از تصویب تکلیف سازمان در قبال کارگران ساختمانی مشخص می شود.