آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۷۱۳۱
صفحه آخر
۱۶

سخن روز

رسول الله صلی الله علیه و آله : خداوند از بنده ای که پس از خوردن لقمه ای غذا و یا آشامیدن جرعه ای او را سپاس می گوید، خشنود می گردد.