آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۵
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

  برای شناخت اسلام، تاریخ مقدم است یا علومی مانند کلام، فلسفه  و...؟

در علوم اسلامی، علومی مانند ادبیات و منطق، مقدمه ای برای مقدمه هستند و علومی مثل اصول و فقه تا حد کفایه به عنوان  مقدمه محسوب می شوند؛ همچنین به نظر بنده پس از انتخاب رشته تخصصی نیز باید مقداری اصول و فقه اجتهادی خوانده شود. در کل یک اسلام شناس، باید در همه این علوم تحصیل نماید و حتی در فقه، تفسیر، عقاید و معارف نیز باید اهل نظر و اجتهاد باشد.