آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
اقتصاد
۴

15 تا 25 سال حبس برای متهمان کیمیاخودرو

آرای محکومیت متهمان پرونده کیمیاخودرو اسپرلوس از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اعلام شد.

به گزارش میزان، پس از پنج جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیاخودرو شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی ختم رسیدگی پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی شرکت کیمیاخودرو اسپرلوس را اعلام کرد.

1- مهدی فتاحی نیا فرزند عثمان، متولد 1372، فاقد سابقه کیفری، بازداشت از تاریخ 3/3/97 حسب کیفرخواست های صادره دایر بر الف -انجام عملیات واسپاری بدون مجوز ب - مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ 117009138000 ریال، پ- پول شویی

2- مرتضی فتاحی نیا فرزند عثمان، متولد 1368، باسواد، مجرد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت از مورخ 31/6/97 حسب کیفرخواست های صادره دایر بر: الف - انجام عملیات واسپاری بدون مجوز ب- مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ 117009138000 ریال پ- پول شویی

3- دلنیا فتاحی نیا، فرزند عثمان، متولد 1365، باسواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت از مورخ 3/3/1397 حسب کیفرخواست های صادره دایر بر: الف - انجام عملیات واسپاری بدون مجوز ب- مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ 117009138000 ریال پ- پول شویی

4- عبدالنبی حسین پور، فرزند الهیار، متولد 1365، فاقد سابقه کیفری، بازداشت از مورخ 19/11/97 حسب کیفرخواست های صادره دایر بر الف - معاونت در انجام عملیات واسپاری بدون مجوز ب - معاونت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ 117009138000 ریال

5- علیرضا اشرف طاری، فرزند یدالله، متولد 1369، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، حسب کیفرخواست های صادره دایر بر: الف - معاونت در انجام عملیات واسپاری بدون مجوز ب- معاونت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ 117009138000 ریال

با توجه به اینکه کلاهبرداری شبکه ای انجام گرفته از طریق انجام عملیات واسپاری غیر مجاز بوده که فعل واحد و دارای عناوین متعدد می باشد و عملیات پول شویی نتیجه نهایی کلاهبرداری می باشد لذا بزهکاری نامبردگان در حد مشارکت و معاونت در کلاهبرداری شبکه ای برای دادگاه محرز و مسلم است و مستندا به ماده یک و چهار و تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 126 و بند الف ماده 127 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم ردیف اول (مهدی فتاحی نیا) را در مورد اتهام بند ب (مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای) به تحمل 25 سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول که کسب کرده و رد آن به شکات و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی.

متهم ردیف دوم (مرتضی فتاحی نیا) را در مورد اتهام بند ب (مشارکت در کلاهبرداری شبکه) به تحمل 15 سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که کسب کرده و رد آن به شکات و جزای نقدی، معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی.

متهمه ردیف سوم (دلنیا فتاحی نیا) را در مورد اتهام بند ب (مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای) به تحمل 20 سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که کسب کرده و رد آن به شکات و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی.

متهم ردیف چهار (عبدالنبی حسین پور) را در مورد اتهام بند ب (معاونت در کلاهبرداری شبکه ای) به تحمل 10 سال حبس.

متهم ردیف پنج (علیرضا اشرف طاری) را در مورد اتهام بند ب (معاونت در کلاهبرداری شبکه ای) به تحمل 10 سال حبس.