آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
رسانه
۵
صندلی داغ

«گفت وگو» محور شود

فاطمه گودرزی(بازیگر)

همه چیز را باید با عینک نسبی گرایی رصد کرد و نگاه مطلق صفر و یکی نداشت. محصولات تولیدی برای رسانه ملی چه سریال ها و چه برنامه های گفت وگومحور سعی کرده اند ارتباط بیشتری با مخاطبان بگیرند. همین که می بینیم بسیار روشن تر از گذشته حال و روز زندگی مردم در سریال ها نمایش داده می شود، معنایی ندارد جز آن که تلاش هایی برای ارتباط گیری بیشتر با مخاطب صورت گرفته است.

سریال سازان و برنامه سازان کم و بیش و تا جایی که می توانند بر مدار خواسته های مردم پیش می روند ولی طبیعی است که نمی توانند خیلی تند بروند چون در فضای آرام و توام با تسلط منطق به جای احساس است که می توان روایتگر واقعیات بود.

طبیعی است که یکباره نمی توان تمام خواسته های مردم را در قالب یک سریال نهادینه کرد و به مخاطب ارائه داد، چون دوز تلخی بالا می رود ولی اغلب تهیه کنندگان کوشیده اند در هر سریالی یکی از دغدغه ها را، حال به طریقی که می شود از تمرکز بر شخصیت تا ایجاد خرده داستان عنوان کنند.

آنچه باید محور قرار گیرد، گفت وگو برای حل مساله است. فی المثل سریالی ولوبه طنز به پدیده ای مذموم اشاره می کند؛ نباید این طور باشد که به برخی بربخورد و جلوی سریال بایستند، بلکه باید اگر پاسخی به پدیده دارند به صورت مستدل ارائه کنند. اغلب سریال سازان و برنامه سازان اهل تعامل و گفت وگو هستند و می شود حتی مخالفان هم با آنها سر یک میز نشسته و حرف بزنند و طرح سوال کنند و پاسخ بشنوند. از دل همین گفت وگوها و تعامل هاست که می توان به حل مساله امیدوار بود.