آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
فرهنگ
۹
عدد

7000

 تعداد نمایش هایی که در سال 97 روی صحنه رفته اند؛ آمار را معاون وزیر ارشاد داده و گفته افزایش کیفیت رویدادها در دستور کار وزارت ارشاد است.

محمدمجتبی حسینی که با مهر گفت وگو می کرده، با بیان این که صرف درخواست، الزام آور برای ثبت رویداد نیست، اظهار کرد: وزارت ارشاد در منظومه رویدادهای خود بیش از 260 رویداد را به ثبت رسانده است که این حجم بسیار زیادی برای یک کشور است و بر همین اساس ما باید به جای افزایش کمی رویدادها، سعی در افزایش کیفیت آنها داشته باشیم.