آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۸
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

نژاد، ملیت و قبیله عامل تفاخر در روابط انسان ها نیستند

«ای مردم! همانا ما شما را از یک مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم، تا به این وسیله یکدیگر را بازشناسید. (نه اینکه با عنوان قبیله و ملیت خود بر یکدیگر تفاخر کنید) همانا گرامی ترین شما نزد خداوند متقی ترین شما است.» حجرات- 13