آرشیو دو‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۰
اجتماعی
۱۰

سبک زندگی من

همه ما در زندگی عزیزانی را از دست داده ایم یا بهتر است این طور بگویم که آدم هایی آمده اند و آدم هایی بی خداحافظی رفته اند. در این میانه ماهم خیلی چیزها یاد گرفته ایم، اینکه مدل زندگی مان را برمبنای این آمدن ها و رفتن ها بنا نکنیم، چارچوب زندگی مان را برمبنای خودمان و آنچه فکر می کنیم درست است، پایه گذاری کنیم.