آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
صنعت و معدن
۳

در 16 زیر گروه بررسی شد

کارنامه جواز صنعتی در ثلث اول

دنیای اقتصاد : روند صدور مجوزدهی در ثلث اول سال جاری از تداوم تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی حکایت دارد؛ رشدی که موجب شد بسیاری از پیش بینی ها از افت سرمایه گذاری با اعمال تحریم های جدید از بین برود. با اعمال تحریم های جدید برخی از فعالان اقتصادی پیش بینی می کردند که سرمایه گذاران به لاک دفاعی رفته و از سرمایه گذاری جدید در بخش های صنعتی خودداری خواهند کرد، پیش بینی که با ارزیابی درخواست های اخذ جواز در ماه های اخیر می توان گفت تاکنون درست از آب در نیامده و همچنان تقاضا برای سرمایه گذاری و اخذ مجوز در کشور وجود دارد.

براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 8 هزار و 355 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 970 هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد بیش از 24 درصدی و به لحاظ ارزش نیز رشد بیش از 26 درصدی داشته است. از سوی دیگر، شرح حال صدور جوازهای صادره در میان هفت گروه و 16 زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی نیز از تمایل برای اخذ جواز حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع 16 زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع 11زیرگروه ثلث اول سال جاری را با رشد صدور جواز پشت سرگذاشته اند. در ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت 7 گروه شامل بخش های «صنعت»، «معدن»، «صنف»، «تجارت خارجی»، «تجارت الکترونیک»، «نرم افزار» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» ارزیابی می شوند که در مجموع 16 زیرگروه برای آنها تعریف شده است.

بررسی آمار صدور جواز و پروانه های بهره برداری در ثلث اول سال جاری از تغییر روند سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی حکایت دارد. داده های اعلام شده بیانگر آن است که با پایان اولین ماه تابستان تعداد پروانه های بهره برداری صادره رشد داشته اما میزان سرمایه محقق شده نسبت به سال گذشته روند نزولی به خود گرفته است. نزولی شدن رقم سرمایه گذاری محقق شده در دوره زمانی مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در حالی است که صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در این مدت به لحاظ تعداد رشد داشته است. با توجه به آمار مذکور می توان گفت در دوره زمانی مورد بررسی شاهد تغییر گرایش سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی بوده ایم و روی آوردن به صنایع کوچک و بعضا متوسط از نشانه هایی است که با نگاهی به داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت نمایان می شود.

داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع هزار و 910 فقره پروانه بهره برداری در کشور صادره شده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 16 درصدی داشته است. پروانه های بهره برداری صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با هزار و 641 فقره بوده است. همچنین مجموع سرمایه گذاری محقق شده برای پروانه های بهره برداری صادره در ثلث اول سال جاری بیش از 125 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 5/ 54 درصدی داشته است.

وضعیت سایر بخش ها

ارزیابی وضعیت صدور جواز برای سایر گروه ها نیز بیانگر آن است که علاوه بر گروه های مذکور بخش معدن نیز مدت زمان مورد بررسی را با رشد دریافت جواز سپری کرده است. سه زیرگروه بخش معدن شامل «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره برداری» می شود. در مجموع 338 فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 336 فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود رشد 6/ 0 درصدی برای این زیرگروه ثبت شد. در کنار رشد ثبت شده برای پروانه اکتشاف، صدور جواز برای دو زیرگروه «گواهی کشف» و «پروانه بهره برداری» معدنی نیز با رشد همراه بوده است. ارزیابی ها نشان می دهد در مدت زمان مورد بررسی در بخش گواهی کشف، 176 فقره گواهی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 30 درصدی را تجربه کرده است.

در بخش پروانه بهره برداری معدنی نیز 198 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد بیش از 7 درصد داشته است. مجموع پروانه های معدنی صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با 184 فقره بوده است. اشتغال محقق شده برای این گروه نیز در این مدت رشد حدود 18درصدی را ثبت کرده است، براساس آمار اعلام شده برای این گروه در مدت زمان مورد بررسی اشتغال هزار و 734 نفری صورت گرفته، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل اشتغال محقق شده برای این بخش برابر با هزار و 471 نفر بود.

همچنین داده های آماری نشان می دهد در بخش «پروانه های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 114هزار و 879 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از یک درصدی را به ثبت رسانده است.

صدور پروانه های صنفی در مدت مشابه سال قبل برابر با 113 هزار و 531 فقره بوده است. اما در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور «کارت های بازرگانی» دارد. براساس ارزیابی ها در مدت زمان مورد بررسی، 2 هزار و 196 فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت بیش از 11 درصدی روبه رو شده است، در مدت مشابه سال قبل دو هزار و 483 فقره کارت بازرگانی برای متقاضیان صادر شده بود. «تجارت الکترونیک» یکی دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در زیرگروه «گواهی امضای الکترونیکی» رشد و در زیرگروه «نماد الکترونیکی» افت را ثبت کرده است. در مدت زمان مورد بررسی صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل 50هزار و 912 فقره بوده که رشد بیش از 45 درصدی داشته و صدور «نماد الکترونیکی» نیز معادل 3هزار و 697 فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی حدود 22 درصدی داشته است. ششمین گروه مورد بررسی صدور جواز «نرم افزار» است. در این گروه که زیرشاخه ای به نام «پروانه بهره برداری نرم افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها برای این زیرگروه نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از آن دارد که صدور جواز رشد بیش از 33 درصدی را تجربه کرده است.

هفتمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود 6 زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی 87 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 5/ 11 درصدی داشته است. مجموع جواز صادر شده برای این بخش در سال گذشته 78 فقره بوده است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور 48 فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با افت بیش از 7 درصدی همراه بوده است. سال گذشته در مجموع 52 فقره جواز برای این زیرگروه صادر شده بود.

آمارها همچنین نشان می دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی» نیز 5 فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 25 درصدی داشته است. جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با 4 فقره ثبت شده است. «پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی یک فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتی 50 درصدی داشته است. در مدت مشابه سال قبل در مجموع 2 فقره جواز برای این زیرگروه صادر شده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 19 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از 75 درصد داشته است. مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با 76 فقره ثبت شده است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز از رشد حدود 42 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر با 61فقره است.