آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۱
صفحه آخر
۱۶

عکس نوشت

بیش از 10 سال است که سعید عباس زاده کارآفرینی است که در زمینه ایجاد شغل برای کودکان کار، زنان سرپرست خانواده و افراد بی بضاعت فعالیت می کند. او اقدام به ایجاد چندین کارگاه خیاطی در مناطق مختلف شهر تهران کرده است و در این کارگاه ها ضمن آموزش خیاطی به زنان سرپرست خانوار برای آنها ایجاد شغل می کند. در حال حاضر 20 نفر از زنان سرپرست خانوار از طریق این کارگاه ها به صورت مستقیم دارای شغل هستند و برای پنج نفر نیز به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی شده است.