آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۶۳
اقتصاد
۳

حقوق 130 هزار کارگر معوق شده است

آمار مربوط به اطلاعات بنگاه های مشکل دار، حاکی از آن است که 130 هزار و 400 کارگر در کل کشور حقوق معوق دارند که این کارگران در 1193 بنگاه کشور مشغول به کار هستند. به گزارش مهر، براساس آخرین آمار از وضعیت فعالیت بنگاه های مشکل دار در کل کشور منتهی به خردادامسال، 1262 بنگاه مشکل دار در کشور فعالیت می کنند. در حوزه حقوق معوق، 1193 بنگاه در سطح کشور دستمزد نیروی کار خود را با تاخیر چندماهه پرداخت کردند یا همچنان بعد از ماه ها پرداخت نکرده اند. بررسی آمار به تفکیک هر استان نیز حاکی از آن است که بنگاه های اقتصادی استان تهران با حقوق معوق 17 هزار و 271 کارگر در صدر قرار دارند که این حجم از حقوق معوق نیروی کار مربوط به 30 بنگاه اقتصادی است. پس از تهران، بنگاه های اقتصادی استان مرکزی بیشترین حقوق معوق را در سطح کشور دارند به طوری که حقوق ده هزار و 271 نیروی کار در 61 بنگاه اقتصادی در این استان با تعویق در پرداخت مواجه شده است.