آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۸۴
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

آیا منبع یا منابعی از مباحث علما و علمای زیدیه و اسماعیلیه که هنوز طرفدارانی دارند وجود دارد؟ آیا مهم ترین منبع ما در مواجهه با پیروان این گروه ها کرامات اولیا است؟ آیا کرامات اولیا می تواند به عنوان معجزه شیعه اثنا عشری مورد استناد قرار گیرد؟

متاسفانه اطلاعات ما درباره این مذاهب اندک است و از هیچ گونه بحثی با آنها خبر نداریم. تنها آیت الله سبحانی در یک کتاب مفصل چندین جلدی، به طور تفصیل از این مذاهب و جوانب و ابعاد آنها خبر داده اند. به کتاب «الملل و النحل» ایشان رجوع کنید.