آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۷۹
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

نتیجه اعمال دنیاپرستان در آخرت باطل و آتش است

«کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، (نتیجه) اعمالشان را در همین دنیا به طور کامل به آنها می دهیم، و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد»

«(ولی) آنها در آخرت، جز آتش، (سهمی) نخواهند داشت، و آنچه را در دنیا  (برای غیر خدا) انجام دادند، بر باد می رود، و آنچه را عمل می کردند، باطل و بی اثر می شود»

هود - آیات 15 و 16