آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۳
فرهنگی
۸

گونه شناسی شعر

فائزه مشایخی

این اثر که نخستین بار در سال 1395 در یک جلد چاپ شده بود، در سال 1397 در دو جلد چاپ و منتشر شد و بزودی ویرایش دوم آن روانه بازار کتاب خواهد شد. آن طور که بهمن ساکی در این کتاب به آن اشاره کرده «فرهنگ گونه های نوپدید در شعر معاصر فارسی»، کندوکاوی است در نام ها و صورت بندی های جدید شعر معاصر. او تاکید دارد که این کتاب صرفا یک پیشنهاد است. پیشنهادی برای دوباره نگریستن به شعر و ظرفیت های آن. این کتاب نه حکمی صادر می کند و نه تجویزی است برای همه مسائل شعر معاصر فارسی، بلکه نگاهی توصیفگر - و نه تحلیلی- به برونداد شعر معاصر فارسی دارد و به عبارت کوتاه تر، روشن تر و برنده تر؛ حمله ای است به تلقی سنتی از مفهوم ژانر. راهگشاترین فکتی که برای ادامه، به کار ما می آید این گفته فردریک اشلگل است که «هر شعر، خود در حکم یک ژانر است.» و به گمانم کار مقدمه نویسی برای این کتاب در همین جا به پایان رسیده است. تکیه این نوشتار بر لایه های بازخوانی نشده شعر، از منظر گونه شناسی است؛ گونه ها و زیرگونه هایی که در خصلت های متمایزکننده هر اثر به هر دلیل و به هر نحو و به هر کیفیت وجود و حضور دارند و دیده می شوند.

فرهنگ گونه های نوپدید در شعر معاصر فارسی

نویسنده: بهمن ساکی

ناشر: عصر داستان

سال انتشار: 1398