آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
هنر
۱۰
دریچه

طرح های داوود شهیدی در گالری استاد ممیز روی دیوار رفت

مجموعه طرح های طنزگرافیک داوود شهیدی در روزنامه جامعه، در نمایشگاهی به همین نام: «جامعه» در گالری استاد ممیز خانه هنرمندان ایران به نمایش در آمده است که تا چهارشنبه دوازدهم شهریور ادامه دارد. 

داوود شهیدی درباره موضوعیت این نمایشگاه می گوید: «این تنها فهم زیبایی است که فرهنگ ساز است و مکمل و همیار ذهن متمدن جوینده گفتمان مدنی است» و می افزاید: زیبایی تنها یک امر بصری در سطح نیست بلکه یک امر اخلاقی است زیرا هم فرم و شکل و هم مفهوم و معنی را در بر می گیرد و اینکه طنز امری زیبا و شریف است چراکه زهرآگین بودن ها را در برخورد دیدگاه ها تعدیل می کند و زیباست زیرا همراه و همساز با ترکیب بندی و سیستم تناسبات یک صفحه و بافت حروف و کیفیت خطوط طراحی و ترکیب هندسی و نحوه و... است که کار می کند و رابطه گیری مداوم و کارساز کارتون روزنامه ای با ادیتور هنری است که به این موضوع، امکان می دهد.

بر دیواره نمایشگاه دست نوشته ای فراآویخته از سردبیر روزنامه جامعه، چنین می گوید: «دالوند بخش مفاهیم خطوط عمودی و افقی گرافیک و چگونگی القای آن به مخاطب را خلق می کرد و شهیدی مکمل های زیباشناختی المان ها و نشانه ها را شناسایی می کرد. مخاطب و بیننده پشت صحنه جدال های بی وقفه دوقلوی هنری را نمی دید، او فقط جنبه های جذاب و زیبا را در خروجی کار آنها حس می کرد.

 در واقع شهیدی جاذبه های بصری را به کارهای هنری دالوند می افزود تا از خشکی و عبوس بودن آن بکاهد... حالا دیگر این زوج هنری در شماره های 50 به بالای روزنامه جامعه به کمال رسیده بودند. جاذبه های صفحه آرایی، ستون ها، طرح ها و بهره گیری از فضاهای سفید همه و همه به ترم های درسی رشته هنر وگرافیک تبدیل شد.

من به عنوان سردبیر روزنامه جامعه به بودن و مکمل بودن دوقلوی هنری می بالیدم، آنها از یکدیگر و به یکدیگر می آموختند و در عین حال از خصلت های رایج پاره ای از هنرمندان به دور بودند...چنان فروتن بودند که رفتارشان به زودی به الگو تبدیل شد...».

شهیدی در گفت وگو با «شرق» درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: «من براساس دانش معماری و توان و تجربه شناخت تصویر عمل می کنم. من بیان یک مفهوم را در ایجاز و کاربری کمترین عناصر می یابم و در همین ردیف است که زیبایی را آشکار و بیان کرده ام.

 در دوره ای بعد از انقلاب نسلی پا به عرصه فعالیت در مطبوعات گذاشتند که با تخصص و دانش خود و البته افرادی شجاع از جامعه فرهیختگان توانستند جریان ساز باشند و حرکت جدیدی را آغاز کردند که البته روزنامه جامعه واجد چنین ویژگی ای بود. من هم از نسل دیگری با دوستانم در این روزنامه همراه شدم و مجموعه ای از طنزگرافیک های من در آن سال در روزنامه جامعه حالا در قالب نمایشگاه روی دیوار رفته و 250 اثر طراحی شده در گالری استاد ممیز روی دیوار رفته است».

او در بخش دیگری از صحبت هایش با یادآوری دورانی از روزنامه جامعه گفت: «متاسفانه بسیاری از همکارانمان در روزنامه جامعه دیگر در میان ما نیستند و این روزنامه جریان ساز سرآغاز شکل گیری بسیاری از روزنامه ها شد و در زمان خودش تاثیرگذار بود».