آرشیو یک‌شنبه ۱۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۴
تخته سفید
۱۲
نگاه

تکنولوژی پلی برای کاهش محرومیت در مدارس

مسعود کریمی

نظام آموزش وپرورش ما، در شرایط فعلی، با ابزارهای تکنولوژی جدید در کنار سیاست گذاری های درست می تواند نقش بسزایی در کاهش محرومیت ها داشته باشد؛ به طورمثال فردی که امکان دسترسی به آزمایشگاه ندارد یا اینکه در سیستم های دولتی بدون حمایت های آموزشی قوی تحصیل می کند، در سطح عمومی مجموعه ای از ابزارهای تکنولوژی در اختیارش قرار می گیرد که آن محرومیت ها را تا حدودی جبران می کند. تغییرات تکنولوژی باعث شده یک نفر در طول مدت کوتاهی مجبور باشد مهارت های متفاوتی را تجربه کند و امکان ندارد با چنین ساختارهای سنتی موجود به این سطح برسیم. حال باید پرسید، برای رسیدن به این سطح موردنظر چه باید کرد؟ سه عنصر بسیار مهم در این زمینه عبارتند از: 1- نهاد آموزش شامل مدرسه و فرایندها، 2- معلم 3- امکاناتی که در نظام آموزش وپرورش است. این سه عنصر باید به صورت مدرن و منصفانه در کشور در دسترس قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد تغییر باشیم.

نکته ای که معلمان باید به آن توجه کنند این است که دانش آموزان را برای مهارت ها و امکاناتی آموزش دهند که برای آینده باشد، تا برای شرایط پیش رو و چیزهایی که خلق نشده، مهارت پیدا کنند. به نظر می رسد مدرسه آن واحدی است که باید تغییر کند. مدرسه باید تغییر کند تا آموزش تغییر کند. مادامی که مدرسه همان طور بماند، هیچ اتفاقی نمی افتد. در مدرسه نیز هرچه که باید تغییر کند، عامل تغییر، معلم است. چرا به معلم به عنوان عامل تغییر توجه نمی کنیم؟ همچنین در این مسیر نیازمند این هستیم که در شیوه های آموزشی تفاوت دانش آموزان را ببینیم؛ آموزش برای انواع دانش آموزان با خلق وخوهای متفاوت، تدوین روابط معلم و شاگردی، امکان آموزش مستمر در طول زندگی و امکان استفاده از ابزارهای جدید که بتواند مهارت ها را به صورت تصویری به مخاطب منتقل کند. در میان همه این فعالیت ها، ارزش ها و اصول در هر جامعه ، پایه و محور همه تصمیمات است. با رعایت این اصول به راحتی می توانیم سایر مهارت ها را در جامعه در اختیار قرار دهیم.

باید با یک سازوکار منظم و حرفه ای در مدارس با معلمان حرفه ای تر، تعلیم و تربیت هوشیار و امکانات شبکه ای گسترده، دانش آموزانی را آموزش دهیم که خودشان مهارت آفرینی کنند. در این شرایط درواقع تمام مراحل آموزش، اعم از ارائه درس، اجرای تمرین، تماس تیمی و گروهی، واکنش های دوجانبه و چندجانبه با امکانات تکنولوژی امکان پذیر است.