آرشیو پنج‌شنبه ۲۱‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۴
اقتصادی
۴

عددخوان

59شهر در وضعیت قرمز آب

59 شهر از نظر سطح تنش آب در وضعیت قرمز قرار دارند. از 59 شهر، 25 شهر کمبود تولید کمتر از 20درصد دارند اما مخزن آنها کافی است، 34 شهر نیز کمبود تولید بیش از 20 درصد دارند.

30هزار تومان متوسط قیمت چای داخلی

حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای گفت: در زمان حاضر قیمت چای داخلی در بازار تثبیت شده و متوسط قیمت کارخانه بین 30 تا 35 هزار تومان است.

1/1میلیون تن تولید تخم مرغ

ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه مجموع تولید تخم مرغ تا پایان سال به یک میلیون و 100 هزار تن می رسد، بیان کرد: با احتساب مصرف رقمی حدود 250 تن مازاد بر نیاز داخل است.

1000شعبه طی سه سال از بانک سپه کم می شود

پنج بانک نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند باید تا پایان سال 10 درصد از شعب خود را کم کنند و بانک سپه نیز کاهش 1000 شعبه را  طی سه سال در برنامه دارد.