آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

شریان حیات آمریکا دست ماست

 ما اعتقادمان این است که باید مسلمین با هم متحد بشوند و تودهنی بزنند به آمریکا و بدانند که می‏توانند؛ توانایی این امر را دارند، هم قدرت پرسنلی و افراد دارند و هم ملت باهاشان موافق است، اگر امری بکنند، کاری بکنند و هم امکانات زیاد دارند؛ شریان حیات آمریکا و غرب بسته به نفت این منطقه است‏.