آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۴
صفحه آخر
۱۶
نشست روز

چهره متناقض نمای شمس در مقالات

شمس به تعبیر کی یرکگور «شهسوار ایمان» است که از سپهر حسانی و اخلاقی پای فراتر نهاده و به همین دلیل «یکه و تنها» است و تقلیدناپذیر و مهم تر از آن قضاوت ناپذیر. بخشی از علل تجلی متناقض نمایانه شخصیت شمس مربوط به رفتارها و گفتارهای اوست که با موازین و معیارهای عرفی، اخلاقی و اجتماعی زمانه خود او و زمانه ما سازگاری ندارد. این گفتارها و رفتارها به صورت پراکنده در مقالات منعکس شده است. او در مقالات از خود اطلاعات قطره چکانی ارایه می کند. مجموع این اطلاعات، شخصیتی کامل و منسجم از او بر نمی سازد و فاصله ها و شکاف های موجود در زندگی و شیوه زیست او، موجبات ابهام و متناقض نمایی شخصیت او را فراهم می آورد. از آنجا که او عادت به نوشتن نداشته است، گفتارهای او محصول موقعیت هایی هستند که به فراخور در گرفتن بحثی یا بر اثر رخدادی بر زبان رانده شده اند، موقعیت مندی گفته های شمس از یک سو و بیان نشدن زمینه و بستر ایجاد سخنان از سوی دیگر، نظم پریشانی بر آنها تحمیل کرده و وجود هرگونه تناسبی را در دستگاه فکری او از بین برده است. سومین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره شمس تبریزی در روز چهارشنبه هفدهم مهر ساعت 16:30 به بررسی «چهره متناقض نمای شمس در مقالات» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر قدرت الله طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود و ورود برای همگان آزاد است.