آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۵
غیر قابل اعتماد
۱۰
بایگانی

همه را با یک چوب نزن!

صدراعظم گفت: کاکا توفیق نباید همه را با یک چوب بزند!/ جراید

کاکا توفیق: نه، برو اون یکی چوب رو بیار... مگه نشنیدی صدراعظم گفته همه رو نباید با یه چوب زد؟!

(آنچه می بینید، تصویر روی جلد شماره 15 نشریه «توفیق» هفتگی است که 25 تیرماه 1343 منتشر شد. این کارتون از آثار استودیو توفیق است. توفیقی ها در جلد این شماره، با صدراعظم های آن روزگار شوخی کرده اند.)