آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۷
صنایع غذایی
۲۲

«دنیای اقتصاد» براساس آمارهای وزارت صمت بررسی کرد : ضرباهنگ توسعه صنعت غذا

دنیای اقتصاد : بررسی سه نمای آماری از «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» از تداوم صدرنشینی این گروه در اخذ مجوز تا میانه تابستان سال جاری حکایت دارد. داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» توانسته بالاترین سهم از جوازهای تاسیس و پروانه بهره برداری را در دوره زمانی موردبررسی به لحاظ تعداد به خود اختصاص دهد که این امر نشان دهنده آن است که این صنعت در میان صنایع جذاب برای سرمایه گذاران قرار دارد و توانسته نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کند. از سوی دیگر، جذاب بودن «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» برای سرمایه گذاران موجب شده تا از میان 30پروانه مهم صادره برای راه اندازی طرح های صنعتی به تفکیک نوع بهره برداری (ایجادی و توسعه ای) در مدت زمان موردبررسی، 9 طرح به این گروه اختصاص یابد؛ طرح های مهم راه اندازی شده در این دوره زمانی به استان های آذربایجان شرقی، قزوین، تهران و البرز اختصاص داشته است. در عین حال، سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» از مصوبات هیات سرمایه گذاری خارجی تا میانه تابستان برابر با 9 مصوبه است.

براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی از مجموع 10هزار و 551 فقره جواز تاسیس صادره، «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» با اخذ هزار و 363 فقره جواز تاسیس توانست بیشترین میزان جواز تاسیس صادره را در میان سایر گروه های صنعتی به خود اختصاص دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 12 درصدی را به لحاظ تعداد تجربه کند. داده های اعلام شده همچنین نشان دهنده آن است که از مجموع سرمایه پیش بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره در دوره زمانی مورد بررسی، سهم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها حدود 87 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 69درصدی داشته است. اما مجموع اشتغال پیش بینی شده برای کل جوازهای تاسیس صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با 248 هزار و 191 نفر بوده که از این میان سهم اشتغال زایی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها برابر با 32 هزار و 218 نفر پیش بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 8 درصدی داشته است.

داده های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع 2هزار و 399 فقره پروانه بهره برداری (ایجادی و توسعه ای) در کشور صادر شده است که سهم گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی ها» از مجموع پروانه های بهره برداری صادره برابر با 352 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 19 درصدی داشته است. سرمایه محقق شده برای پروانه های بهره برداری صادره نیز بیش از 55 هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت محصولات غذایی و آشامیدنی ها بالاترین سرمایه گذاری محقق شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داده است و حدود 32 درصد از کل سرمایه گذاری کشور به این گروه تعلق دارد. اشتغال محقق شده برای کل پروانه های بهره برداری صادره نیز در مجموع برابر با 38 هزار و 797 نفر بوده که سهم اشتغال ایجادشده در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی ها» در مدت زمان مورد بررسی 5 هزار و 795 نفر است، با توجه به آمار اعلام شده این نکته نمایان می شود که گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها در این دوره زمانی بیشترین سهم از ایجاد اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، ارزیابی روند صدور پروانه های بهره برداری حاکی از سبقت طرح های توسعه ای از طرح های ایجادی در گروه صنایع غذایی است. با توجه به آمار اعلام شده مجموع پروانه های بهره برداری صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر با دو هزار و 399 فقره بوده که در مدت زمان موردبررسی در مجموع هزار و 262 فقره پروانه بهره برداری ایجادی (پروانه بهره برداری ایجادی شامل پروانه های صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی می شود) ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 5 درصد رشد داشته است. سهم «محصولات غذایی و آشامیدنی ها» از طرح های ایجادی صادره در این دوره زمانی برابر با 138 طرح بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 34درصدی داشته است. سهم طرح های توسعه ای (پروانه بهره برداری توسعه ای شامل پروانه های صادره برای توسعه واحدهای فعال می شود) نیز در مدت زمان مورد بررسی هزار و 137 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد حدود 12 درصدی داشته است، با توجه به داده های اعلام شده سهم صنایع غذایی از طرح های توسعه ای برابر با 214 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی 5/ 11 درصدی داشته است. سرمایه گذاری محقق شده برای این بخش نیز بیش از 47 هزار میلیارد ریال بوده است.

طرح های مهم

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع 30 طرح مهم به تفکیک نوع صنعتی و معدنی بودن به بهره برداری رسیده است که از میان طرح های مذکور سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» 9 طرح بوده است که با توجه به آمار اعلام شده می توان گفت حدود یک سوم طرح های مهم به بهره برداری رسیده به این گروه اختصاص داشته است. براساس داده های اعلام شده این طرح ها در دو بخش ایجادی و توسعه ای در استان های آذربایجان شرقی، قزوین، تهران و البرز راه اندازی شده اند که سهم استان های تهران و آذربایجان شرقی سه طرح بوده و استان قزوین نیز در این میان دو طرح مهم را به خود اختصاص داده و سهم استان البرز نیز یک طرح بوده است.

براساس آمار اعلام شده سه طرح مهم راه اندازی شده در استان تهران زمینه ایجاد اشتغال برای 111 نفر را در کشور فراهم کرده و برای این طرح ها سرمایه ای بیش از 5/ 38 هزار میلیارد ریال صرف شده است. اما آذربایجان شرقی نیز از میان طرح های مهم راه اندازی شده سه طرح داشته که به واسطه آنها زمینه ایجاد اشتغال برای 34 نفر فراهم شده است؛ سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای این طرح ها نیز بالغ بر 9/ 3 هزار میلیارد ریال است. به واسطه راه اندازی طرح های مهم در «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» در استان قزوین برای دو طرح نیز 136 نفر شغل ایجاد شده و برای راه اندازی این طرح سرمایه ای بالغ بر 8/ 1هزار میلیارد ریال صرف شده است. برای استان البرز نیز یک طرح مهم در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی ها» راه اندازی شده و به واسطه این طرح زمینه ایجاد شغل برای 23 نفر در کشور فراهم شده است، اما سرمایه صرف شده برای راه اندازی این طرح بیش از یک هزار میلیارد ریال بوده است.

مقاصد سرمایه گذاری خارجی

اما در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقاصد ورود سرمایه خارجی برای گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها نیز معرفی شده است. آمار منتشر شده از روند جذب سرمایه خارجی بیانگر آن است که تا میانه تابستان سال جاری در مجموع 37 طرح به ارزش 618میلیون و 729هزار دلار توانسته اند مجوز سرمایه گذاری خارجی کسب کنند. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان گفت این میزان سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد رشد بیش از 15 درصدی داشته و به لحاظ ارزشی نیز رشد 7 درصدی را ثبت کرده است. مجموع سرمایه گذاری مصوب از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی در مدت مشابه سال قبل 578 میلیون دلار بوده که برای 32 طرح به تصویب رسیده بود. ارزیابی اعلام شده نشان دهنده آن است که سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» از مصوبات هیات سرمایه گذاری خارجی برابر با 9 مصوبه است.

خراسان رضوی، خوزستان، قم، آذربایجان شرقی، تهران، قزوین و خراسان شمالی استان هایی هستند که از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی مجوز سرمایه گذاری برای «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها» دریافت کرده اند. براساس مصوبات هیات سرمایه گذاری خارجی، استان خراسان رضوی در این دوره زمانی یک مجوز سرمایه گذاری خارجی برای «تولید انواع پودر نوشیدنی فوری، انواع نوشیدنی آماده مصرف، بسته بندی پودر انواع نوشیدنی فوری» با سرمایه گذاری حدود 15 میلیون دلاری دریافت کرده است. استان خوزستان نیز در این دوره زمانی مجوز سرمایه گذاری برای یک طرح را از هیات سرمایه گذاری خارجی اخذ کرده که در این خصوص می توان به «فرآوری و بسته بندی برنج» با سرمایه 350هزار دلاری اشاره کرد. هیات سرمایه گذاری در دوره زمانی مورد بررسی مجوز سرمایه گذاری «فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی (چاشنی غذا، ادویه و زعفران)» را برای استان قم با سرمایه 310 هزار دلاری صادر کرده است.

مصوبات هیات سرمایه گذاری خارجی برای استان آذربایجان شرقی نیز در این دوره زمانی برای صنایع غذایی یک طرح بوده که در این خصوص می توان به «تولید خمیرمایه» که به صورت افزایش سرمایه گذاری مصوب شده است، اشاره کرد. مجموع سرمایه پیش بینی شده برای این طرح بیش از 17 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. استان تهران نیز در دوره زمانی مورد بررسی موفق به اخذ سه مجوز از هیات سرمایه گذاری در زمینه صنایع غذایی شد که به «تولید و بسته بندی چای» با سرمایه 4/ 1 میلیون دلاری، «احداث رستوران» با سرمایه 672 هزار دلاری و «افزایش سرمایه گذاری برای تولید فرآورده های نوشیدنی» با سرمایه 8/ 22 میلیون دلاری اختصاص داشته است. سهم خراسان شمالی نیز از مجوزهای صادره برابر با یک مجوز برای «فرآوری و بسته بندی برنج» با سرمایه گذاری 344 هزار دلاری اختصاص داشته است. برای استان قزوین نیز یک مجوز از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی صادر شده که به «تولید مواد غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی» با سرمایه حدود 9 میلیون دلاری اختصاص داشته است.