آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت آیت الله خوشوقت(ره): رحمت خدا همه جا را پر کرده است اما معاصی مانع می شوند. اگر ما معصیت نکنیم رحمت خدا از همه چیز به ما نزدیکتر است.