آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
معارف
۸
حکایت خوبان

آموزه های حسینی شدن

امام حسین(ع) در سخنرانی خود چنین فرمود: ای مردم! در بزرگواری کردن از یکدیگر سبقت گیرید، و در غنیمت های زندگی سرعت جویی نکرده و اکتفا نکنید به کار خیری که هنوز به حساب شما نگذارده اند، و با کامیابی برای خود ستایش کسب کنید، و با امروز و فردا کردن، برای خود نکوهش تهیه نکنید. پس هرگاه کسی به دیگری احسانی کرده، که می بیند سپاس آن را به جای نیاورد (باید بداند) همان خداوند پاداشش را خواهد داد که عطایش بیشتر و پاداشش بزرگتر است، و بدانید که حاجات مردم (نیازهای آنان) به سوی شما از نعمت های خدا بر شما می باشد، پس مبادا از آنها خسته و ملول شوید، که نعمت تبدیل به نقمت و عذاب گردد. (1)