آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۹
ایران سیاسی
۸
یادداشت

مبارزه با فساد ابزار رقابت سیاسی نشود

دکتر بهروز نعمتی

مبارزه واقعی با فساد در کشور نیازمند اقداماتی چندوجهی و همه جانبه است که فعلا در بعد برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی تبلور پیدا کرده. این دادگاه ها مثل هر پدیده و اقدام بشری دیگری هم دارای نقاط قوت قابل توجهی هستند و هم می توان به آنها نقدها و ایراداتی وارد کرد. درباره هر دو وجه ماجرا یعنی نقد و دفاع از اقدامات اخیر دستگاه قضایی سخنان زیادی گفته شده و احتمالا در آینده نیز گفته خواهد شد. به نظر خطر اصلی که در کمین روند مبارزه با فساد در کشور ما نشسته چیز دیگری است و آن هم بحث استفاده و برداشت جناحی از این کار است که می تواند برای کل نظام خطرآفرین باشد.

اگر تا چند سال قبل بحث گستردگی پدیده فساد در کشور به انحای مختلف نفی می شد امروز دیگر در اینکه ما دچار مشکل جدی در این زمینه هستیم شک و شبهه ای وجود ندارد. به شکلی که از عالی ترین مقامات سیاسی ما تا کف جامعه به لزوم برخورد با این وضع و تغییر وضعیت موجود تاکید دارند. به عبارتی فساد هم اکنون در کشور ما یک مساله و معضل ملی است و بنابراین جمع کردن آن نیز نیازمند راه حل و عزمی ملی است. اشتباهی که در قضیه مفاسد در حال رخ دادن است و متاسفانه می بینیم که روز به روز جدی تر هم می شود این است که جریان های سیاسی از عامل فساد به عنوان اهرمی در رقابت های سیاسی سود می برند. مذموم بودن و پلید بودن پدیده فساد در افکارعمومی به شکلی است که می تواند بسرعت به سقوط جایگاه اجتماعی افراد متهم منجر شود. به نظر می رسد همین هم عاملی باشد در اینکه جریان های سیاسی تشویق شوند برای تغییر مناسبات سبد رای عمومی به نفع خود، بیشترین استفاده را از مساله فساد در تخطئه رقبا و حریفان سیاسی خود بکنند. این کار در کوتاه مدت قطعا منجر به تغییراتی در سبد آرا خواهد شد و برای آن جریان ها سودهایی در پی خواهد داشت اما پدیدار شدن نتیجه بزرگتر و البته مخرب تر و خطرناک تر آن به زمانی طولانی تر نیازمند است.

در شرایطی که فساد تبدیل به یک ابزار رقابت سیاسی می شود دو اتفاق همزمان رخ می دهد؛ اول سوق پیدا کردن و انگیزه یافتن همه گروه های سیاسی به توسل به این ابزار برای حمله به رقیب و دیگر دفاع تمام قد و جناحی از همفکران و هم جناحی ها در برابر حملات رقبا. این درست همان وضعیت سیاسی شدن و جناحی شدن فساد است که باعث می شود سیستم که خود شکل گرفته از تمام بازیگران سیاسی است از رسیدن به راهکاری برای حل معضل فساد ناتوان باشد. معنای این هم چیزی نیست جز تعمیق بیشتر فساد و گسترش زمینه های بروز آن در کشور.

اما مساله به همین جا ختم نمی شود؛ شاید در قدم های اول برای بخش هایی از افکارعمومی توسل برخی جریان های سیاسی به اهرم فساد در رقابت های داخلی قابل پذیرش باشد اما وقتی استفاده از این ابزار همه گیر شد و بخش اعظمی از رقابت های سیاسی در ایراد اتهام فساد خلاصه شود، معنایش برای افکارعمومی این است که تمام نظام فاسد است. در واقع تمام گروه هایی که فساد را ابزار رقابت سیاسی خود کرده اند در نهایت در ایجاد چنین نگاه غلط و خطرناکی در جامعه مقصر هستند و باید پاسخگوی تقصیر خود باشند. بنابراین مهم ترین چیزی که امروز جامعه و کشور ما برای مبارزه واقعی با فساد نیاز دارد، دوری و پرهیز هر چه بیشتر از جناحی شدن این موضوع در کشور است. اتفاقا چه بهتر که چهره ها و طیف هایی از جریان های سیاسی مختلف با حفظ فضای رقابت خود، در این موضوع کنار هم قرار گرفته و به صورت ائتلافی عمل کنند.