آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۹
اجتماعی
۱۰

تلنگر خودمانی

مصادیق تضییع حق بسیار است. وقتی پشت سر دیگران حرف می زنیم، یعنی حقی را از او ضایع کرده ایم. اگر نسبت به کسی نقدی داریم باید با خودش رو در رو شده و به او بگوییم که دیدگاهمان نسبت به رفتارش چیست.