آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۹
اجتماعی
۱۰

روایت درد

می گویند درد، انسان را به تامل و به تغییر جهت وا می دارد. درد سبب می شود که نگاهی متفاوت به اتفاقات و پدیده ها داشته باشیم درحالی که ضربه ها همچنان ادامه خواهند یافت. می توان با سماجت گفت: خب، این مسئله نباید به من آسیب برساند، من نمی خواهم از آن ضربه بخورم. حقیقت این است تا زمانی که در نگرش خود تغییری ایجاد نکنیم، این آسیب ها همچنان ادامه خواهد یافت.