آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۵
جامعه
۱۳
دریچه

کاهش 14درصدی آلودگی هوا در محدوده های ترافیکی

اولین گزارش از نتایج زیست محیطی طرح کاهش آلودگی 1398 نشان می دهد که 14 درصد آلودگی هوا در محدوده های مرکزی و هفت درصد آلودگی هوا در کل شهر کاهش داشته است. از ابتدای تابستان 98 طرح محدوده کنترل آلودگی هوا جایگزین طرح زوج و فرد سابق شد و ضوابط جدیدی برای تردد خودروها در حلقه دوم مرکزی شهر تهران برقرار شد. پس از گزارش های ماهانه ای که شرکت کنترل ترافیک تهران از تاثیر اجرای این طرح بر ترافیک معابر شهر منتشر کرد، اکنون شرکت کنترل کیفیت هوا هم به سنجش کیفیت هوا در سه ماهه ابتدایی اجرای این طرح پرداخته و با بررسی تغییرات مونوکسید کربن (CO) و ذرات معلق زیر 2.5 میکرون (PM2.5) در تابستان 98 نسبت به تابستان سال گذشته، نشان داده که طرح کاهش تا چه حد توانسته است در مهار آلودگی هوای تهران موثر باشد. با آغاز اجرای طرح کنترل آلودگی هوا به جای «زوج یا فرد» از ابتدای تابستان سال جاری، ورود به محدوده این طرح، نه بر اساس شماره پلاک بلکه بر اساس سهمیه 20روزه فصلی و اعمال تخفیف عوارض برای خودروهای کمتر آلاینده (دارای برگه معاینه فنی برتر) انجام شد و با توجه به اهمیت آلودگی هوا در طرح جدید، تغییرات صورت گرفته در کیفیت هوای شهر حائز اهمیت بوده است. در گزارشی که شرکت کنترل کیفیت هوا در اختیار رسانه ها قرار داده، کیفیت هوا و به ویژه آلاینده های (CO) و (PM2.5) که مرتبط با خودروها هستند، در سه ماهه ابتدایی اجرای طرح (فصل تابستان) در داخل و خارج محدوده و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال پیش مقایسه شده است. گاز مونو اکسیدکربن یکی از گازهای آلاینده هوا است که بر اساس سیاهه انتشار شهر تهران، 95 درصد از انتشار این آلاینده محصول خودروها و ترافیک است. در بررسی انجام شده مشخص می شود که غلظت این آلاینده در تابستان سال 98 نسبت به مدت مشابه سال پیش، در ساعات میانی و انتهایی اجرای طرح با کاهش روبه رو بوده است. در ایستگاه های داخل محدوده طرح نیز همین وضعیت مشاهده می شود. بر اساس این گزارش، غلظت میانگین آلاینده (CO) در ساعات اجرای طرح در ایستگاه های داخل طرح در دوره مورد بررسی در سال 1398 حدود 13 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. میزان این آلاینده در کل شهر نیز نسبت به دوره مشابه سال 1397 در حدود هفت درصد کاهش داشته است. آلاینده شاخص دیگری که با ترافیک ارتباط زیادی دارد، ذرات معلق زیر 2.5 میکرون است که غلظت این آلاینده نیز در مدت مورد بررسی و ساعات اجرای طرح در سال 1397 و در ایستگاه های داخل محدوده برابر 32/1 میکروگرم بر مترمکعب بوده که این میزان در مدت مشابه سال جاری با 14درصد کاهش به 19/87 میکروگرم بر مترمکعب تقلیل یافته است.