آرشیو دو‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۹
سیاست
۳

بازتاب

 پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 14: 

با سلام ،احتراما، بازگشت به نامه شماره 777436/120 مورخ 13/7/1398 مبنی بر درج پیام های مردمی در جراید روز یکشنبه مورخ 7/7/98 با موضوع «تبدیل خیابان شکوفه به تعمیرگاه مکانیک ها و موتورسیکلت سازان»، به آگاهی می رساند؛ از طریق عوامل معبربان ناحیه یک نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر واحدهای صنفی در طول خیابان شکوفه اقدام و مقرر گردید به صورت مستمر در برنامه بازدید و کنترل ایشان قرار گیرد. همچنین لازم به ذکر است نسبت به ابلاغ اخطار کتبی به اصناف مذکور اقدام و در دستور کار اداره ساماندهی منطقه جهت اخذ رای تمهیدات و تعطیلی با توجه به بند 20 ماده 55 شهرداری ها قرار گرفته است. علیهذا مراتب جهت بهره برداری ارسال می گردد.