آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۶
اجتماعی
۱۰

سبک زندگی من

ما آدمها بیهوده به یکدیگر تکیه می کنیم، چون هیچ کدام مان نسبت به دیگری، تکیه گاه مطمئنی نیستیم، ما آدمها در اعتماد به دیگران دچار افراط می شویم و این امر در نوع خود می تواند پیامدهایی به دنبال داشته باشد.

 ما بیهوده محبت مان را خرج دیگری می کنیم، محبت را باید ذخیره کرد برای روز مبادا، برای کسی که پذیرای آن محبت باشد و بتواند درک اش کند. گویا وقتی زیادی حضور داری و زیادی محبت می کنی، زیادی می شوی و آن محبت به عادت بدل شده و جاذبه خودش را برای طرف مقابل از دست می دهد. بیهوده نیست که همواره تاکید می کنند در هیچ کاری افراط و تفریط نداشته باشید. بی تردید سبک زندگی همه ما باید به این سمت و سو برود.