آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۶
اجتماعی
۱۰

تلنگر خودمانی

ای کاش می شد ما آدمها دکمه توقف داشتیم، دکمه را فشار می دادیم و برای مدتی متوقف می شدیم، دیگر نه برایمان آینده اهمیت داشت و نه امروز و نه تمام آرزوهایی که در ذهن مان ساخته و پرداخته ایم، آنگاه فقط مدتی را با آسودگی سپری می کردیم.