آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۶
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

 آیا اینکه می گویند فردی به پیامبر (ص) تهمت دروغگویی زد و علی (ع) سر او را از تنش جدا کرد، صحت دارد؟

این داستان عجیب و غریب، جعلی است و امیرالمومنین (ع) مامور بریدن سر کسی نبوده است. ایشان فاتح جنگ های بزرگ اسلام مانند بدر، احد، خندق و خیبر است و چنین عملی، تنها از یک انسان ضعیف برمی آید.