آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
سیاست
۳

الو شرق 88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

در هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرائی، برای صدها داوطلب دختر مهندسی صنایع غذایی فقط دو نفر خانم برای هنرستان آموزش و پرورش چناران پذیرفته می شود که هر دو سهمیه ای هستند. دختر من که فرهنگی هستم و از دانشگاه پیام نور مشهد لیسانس گرفته است، آیا هیچ شانس استخدامی دارد؟ گویا تا صد سال دیگر هم فقط و فقط سهمیه داران حق استخدام دارند و 90 در صد مردم حقی ندارند! 

یک مخاطب

قیمت خرید تضمینی جو برای سال 1399 کیلویی هزار و620 تومان اعلام شده، در حالی که هزینه تمام شده کشت هر کیلو جو دو هزار تومان است. گویا در ساختار دولت یک کشاورز هم وجود ندارد. این نرخ را چگونه به دست آورده اند!

یک مخاطب

مالیات و ارزش افزوده: مردم بابت خرید مواد غذایی و در مراجعه به رستوران های زنجیره ای مالیات و ارزش افزوده و در برخی مکان ها حق سرویس می پردازند. چیزی نمانده که برای نفس کشیدن هم از آنها پول بگیرند! در این شرایط سخت به جای اینکه مسئولان هوای مردم را داشته باشند، هوای کاسب ها را دارند.

علی اکبر از تهران