آرشیو پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۴
جامعه
۱۳
قضایی

«کاهش مجازات حبس» به مشکلات می افزاید

فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» گفت: اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک شبه تقلیل و به نصف کاهش دهیم، تصمیمی احساسی و فاقد منطق گرفته ایم. او به فارس گفت: حبس زدایی یکی از سیاست های قوه قضاییه است و عقل و منطق هم می گوید باید کیفر مجازات ها را به نحوی کاهش دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود. او تاکید کرد: اما اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک شبه و یک لحظه ای و آن هم به صورت فوری تقلیل و به نصف کاهش دهیم به مشکلات می افزاید. او گفت: معتقدم مساله کاهش مجازات حبس تعزیری باید مورد بررسی کارشناسان فنی قرار گیرد و با این رویکردی که شکل گرفته است، طرح یادشده باید اصلاح شود.