آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

ماشین اصلاح!

گفت: امارات اعلام کرده که قصد دارد برای مقابله با موشک های انصارالله، یک سامانه بزرگ دفاعی ایجاد کند!

گفتم: پشه خودش چی هست که فشار خونش باشه؟! اسم یک بارانداز را کشور گذاشته اند و از این غلط های گنده می کنند!

گفت: ای عوام! این هم یک کلک دیگر آمریکا برای دوشیدن گاوهای حاکم بر بارانداز امارات است!

گفتم: گنبد آهنین رژیم صهیونیستی هم مانع موشک های مقاومت نشد، چه رسد به سامانه ای که قرار است آمریکا برای امارات فسقلی بسازد!

گفت: حاکمان حیوونکی امارات را بگو که به چه قالتاق هایی دل بسته اند؟!

گفتم: سلمونی به مشتریش گفت؛ چرا این قدر وول می خوری؟! مگه ماشین اصلاح من موهای سر تو رو نمی گیره؟ یارو گفت؛ چرا می گیره ولی ول نمی کنه!