آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

پیامبر محبت و هدایت

«به یقین، رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است. و اصرار بر هدایت شما دارد، و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است.»