آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
معارف
۸
حکایت خوبان

مفهوم سخاوت، بخل، اخوت و غنیمت

امام علی(ع) از فرزندش امام حسن(ع) چند چیز از امور مروت و جوانمردی پرسید و فرمود: ای فرزندم! سخاوت و مردانگی چیست؟ گفت: بخشش در رفاه و دارایی و در تنگدستی و نداری.

فرمود: بخل چیست؟ گفت: آنچه از مال و دارایی در دست انسان است آن را شرافت و بزرگی پندارد، و آنچه را که انفاق کرده تلف شده بداند. فرمود: اخوت و برادری چیست؟

گفت: کمک رساندن و همیاری برادر دینی خود در شدت و سختی و گرفتاری. فرمود: غنیمت چیست؟ گفت: میل و رغبت به تقوی و پارسایی، و زهد و بی رغبتی به دنیا، غنیمتی خوب و ارزشمند و بی رنج است